Paparazzi Sideboobs Mae Clarke  nudes (95 images), YouTube, braless
Topless Sideboobs Mae Clarke nude (24 pictures), YouTube, in bikini
Young Sideboobs Mae Clarke  nude (86 foto), Snapchat, in bikini
Cleavage Sideboobs Mae Clarke nude (53 photo), YouTube, see through
Paparazzi Sideboobs Mae Clarke  naked (21 photo), YouTube, braless
Leaked Sideboobs Mae Clarke nude (82 fotos), Facebook, see through
Is a cute Sideboobs Mae Clarke  nudes (86 photo), Instagram, butt
Feet Sideboobs Mae Clarke nudes (26 photo), Instagram, butt
Hacked Sideboobs Mae Clarke  naked (12 photo), Instagram, legs
Hot Sideboobs Mae Clarke nudes (26 images), Snapchat, legs
Selfie Sideboobs Mae Clarke  nudes (67 images), Snapchat, panties
Tits Sideboobs Mae Clarke naked (59 fotos), 2019, panties
nude Sideboobs Mae Clarke (44 foto) Selfie, YouTube, swimsuit
naked Sideboobs Mae Clarke (87 pictures) Leaked, YouTube, see through
naked Sideboobs Mae Clarke (61 fotos) Sexy, Instagram, underwear
nudes Sideboobs Mae Clarke (16 photo) Fappening, Snapchat, lingerie
Sideboobs Mae Clarke nudes (33 pictures) Sideboobs, 2017, braless
Sideboobs Mae Clarke naked (62 photo) Fappening, Snapchat, in bikini
Sideboobs Mae Clarke nudes (57 foto) Erotica, 2015, swimsuit
Sideboobs Mae Clarke naked (83 pics) Cleavage, 2017, legs
Sideboobs Mae Clarke nude (25 images) Fappening, Instagram, bra

Sideboobs Mae Clarke naked (74 photo) Ass, panties

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

- A -
aba aba
abaca abaka, manila kendiri
abrasion aşınma, yıpranma
abrasion resistance aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci
abrasion resistant aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci
Abrasion test Aşınma testi
abrasive paper zımpara kağıdı
absolute mutlak, salt
Absolute rotary encoder Mutlak değerli döner sensör
absorbencey emicilik, soğurganlık
absorbent emici, soğurgan
absorbent cotton hidrofil pamuk
absorbent gauze sargı bezi
absorbing capacity soğurma yeteneği
absord emmek, soğurmak, içine çekmek
absorption emme, soğurma, içine çekme, absorpsiyon
absorption spectrum soğurma tayfı, absorpsiyon spektrumu
absorptive emici, soğurucu
absorptive power boya alış gücü
acacia akasya
acacia gum akasya zamkı, arapzamkı
acaroid resin akaroit reçinesi
accelerate hızlandırmak
accelerator akseptör, alıcı
acceptor akseptör, alıcı
accessories aksesuar
accordion pleats akordeon pli, akordeon pli
Accumulate yarn İplik akümülatörü
Accumulator Hafıza
Accumulator Akümülatör
Accumulator retainer Akümülatör tutucusu
accuracy doğruluk, kesinlik
accurate doğru, kesin, tam
acetate asetat
acetate dye asetat boyası
acetate dyestuff asetat boyarmaddesi
acetate fibre asetat lifi
acetate rayon asetat ipeği
acetate silk asetat ipeği
acetate yarn asetat ipliği
acetic acid asetik asit
acetone aseton
acetyl cellulose selüloz asetat
acetylene asetilen
achromatic akromatik, renksemez
acid-fast aside dayanıklı
acid-free asitsiz
acid-resisting aside dayanıklı
acid asit
acid ageing asit buharlaması
acid ager asit buharlayıcısı
acid bath asit banyosu
acid developing bath asitli geliştirme banyosu
acid dye asit boya
acid dyestuff asit boyarmadde
acid hydrolysis asit hidroliz
acid liquor asit banyosu
acid radical asit kökü
acid shock dyeing asidik şok boyama
acid stain asit lekesi
acid steam ager asitli buharlama makinesi
acid treatment asitle muamele
acid vapour asit buharı
acid vat asit teknesi
acidic asitlemek
acidify asitlemek
acidimetry asidimetre, asitölçüm
acidity asidite
acidulate asitlemek
acrylic akrilik
acrylic acid akrilik asit
acrylic fibre akrilik lif, akrilik elyaf
acrylic resin akrilik reçine
acrylonitrile akrilonitril
activated sludge aktif çamur
activation aktivasyon
Activation of tube seat control Masuranın yerleşmesinin gözleminin aktive edilmesi
activator aktivatör, aktifleştirici
active etkin, aktif
active matter aktif madde, etkin madde
active oxygen aktif oksijen, etkin oksijen
Actual doffer step Aktüel takım değiştirici adımı
Actual value of cycles Aktüel ritim değeri
sal ammoniac nişadır, amonyum klorür
add eklemek, katmak, ilave etmek
addition ekleme, katma; ek, ilave
addition polymerization katılma polimerizasyonu
addition campound katılma bileşiği
addition reaction katılma tepkimesi, adisyon reaksiyonu
additional ek, ilave
additional feeding ek besleme, ilave besleme
additive katkı (maddesi)
adhere yapışmak
adhesion yapışma adhezyon
adhesive yapıştırıcı, tutkal, zamk
adiabatic adiyabatik, ısı geçirmez
adipic acid adipik asit
adjust ayarlamak
Adjustable bearing Ayarlanabilen yatak
Adjustable bearing support Sallanır (döner) yatak mesnedi
Adjustable cam Kumanda kamı
Adjustable idler pulley Ayarlanabilen avara kasnağı
Adjusting screw Ayar vidası
adjustment ayarlamak
admix katmak, katıp karıştırmak
admixture karışım, harman
adsorb yüze çekmek, yüze tutunmak
adsorbent yüze tutulan, adsorban
adsorption yüze tutunma, yüzerme, adsorpsiyon
aerate havalandırmak
aerated fibre boş lif
aerosol aerosol, havada asıltı
affinity ilgi afinite
affinity to dyes boyanabilirlik, boya alma yeteneği
after-bleach sonradan beyazlatmak
after-soaping son sabunlama
after -scrooping son avivaj, son yumuşatma
after finish son apre
afterchroming sonradan kromlama
aftersoften sonradan yumuşatmak, sonradan avivaj yapmak
aftertreatment son işlem
again tekrar, yine
agar-agar agar-agar
age buharlamak
ageing buharlama
agent araç, vasıta
ager buharlayıcı
aggregate yığışım, agregat
agitate karıştırmak, çalkalamak
air-free havasız
air hava, havalandırmak
air condition iklimlemek, klimatize etmek
air contidioning havalandırma, iklimleme
air cooling havayla soğutma
air current hava akımı
air cushion hava yastığı
Air drier Havalı kurutucu
air drying havayla kurutma
air filter hava filtresi, hava süzgeci
air humidification hava nemlendirme
air humidifier hava nemlendirici
air humidity hava nemi
Air injection Enjeksiyon havası
air jet hava memesi
air passage hava pasajı
air permeability hava geçirgenliği
air pressure hava basıncı
airproof hava sızdırmaz, hava geçirmez
airtight hava sızdırmaz, hava geçirmez
alcohol alkol
alcoholometry alkolometri, alkolölçüm
alcoholysis alkoliz
aldehyde aldehit
alginate alginat
alginate fibre alginat lifi
Alignment bushing Ayar kovanı
Alignment gauge Erkek şablon
Alignment gauge Kalibre şablonu
Alignment of top and bottom rollers Eksen paralelliği
aliphatic alifatik
alkali alkali
alkali cellulose alkaliselüloz
alkali fastness alkali haslığı, baz haslığı
alkali metals alkali metaller
alkali reserve alkali rezerve
alkali resistant alkaliye karşı dayanıklı
alkalimetry alkalimetri
alkaline alkalik, bazik
alkaline earth metals toprak alkali metaller
alkaline Iye alkalik çözelti
alkalinization alkalileştirme
alkane alkan
alkene alken
alkyne alkin
all silk saf ipek, has ipek
allotropy allotropi
alloy alaşım
allround fastness üniversal haslık, her tür haslık
aloe fibre sarısabır lifi
alpaca alpaka; alpaka yünü
alpaca yarn alpaka ipliği
alpha celluloze alfa selüloz
alpha particile alfa taneciği
alter değiştirmek, değişmek
alteration değişme, değiştirme
alum şap
alum mordant alum mordanı, şap mordanı
alumina alüminalüminyum oksit
aluminium alüminyum
aluminium acetate alüminyum asetat
aluminium cahoride alüminyum klorür
aluminium oxide alüminyum oksit
aluminium sulfphade alüminiyum sülfat
amalgam amalgam, cıvalı alaşım
amber kehribar , kehribar rengi
amber finish kehribar apresi
amine amin
amino acid amino asit
ammeter ampermetre, akımölçer
ammonia amonyak
ammonium amonyum
ammonium acetate amonyum asetat
ammonium bicarbonate amonyum bikarbonat
ammonium chloride amonyum klorür
ammonium sulphate amonyum sülfat
amorphous biçimsiz, şekilsiz, amorf
amortization amortisman
amphiphilic amfifil
ampholyte amfolit
amphoteric amfoter, dönek
amylase amilaz
anaerobic anaerobik
analitic (al) analitik, çözümsel
analysis çözümleme, analiz, tahlil
analytical chemistry analitik kimya
andothermic reaction ısıalan tepkime, endotermik reaksiyon
angora rabbit hair Ankara tavşanı yünü
angora wool tiftik, moher
anhydride anhidrit
aniline anilin
aniline dye anilin boyası
aniline oil anilin yağı
aniline salt anilin tuzu
animalize yüne benzetmek
anion anyon
anion exchanger anyon değiştirici
anionic anyonik
anionic dyestuff anyonik boyarmadde
anisotropic anizotrop
anisotropy anizotropi
annual yıllık
anodal anotsal, anodik
anode anot
anodic anotsal, anodik
anolyte anolit, anot çözeltisi
anorak anorak
anthracite antrasit
anthraquinone antrakinon
anti-ager eskimeyi önleyici madde
Anti-friction clip (Apron kafesi dönüş kenarı için) kızak parçası
Anti-ribboning device Kuşak bozma donanımı
antibacterial finish antibakteriyel apre, hijyenik apre
anticcorrosive korozyon bölgesi
antichlor antiklor , klor giderici
anticoagulant antikoagülan
antifelting keçeleşme önleyici
antifelting finish keçeleşme-önler apre,, keçeleşmezlik apresi
antifoaming agent köpük önleyici madde
antimony antimon
antioxidant antioksidant, oksitlenme önleyici
antipilling finish boncuklamayı önleyici bitim işlemi
antiredeposition agent kir taşıyıcı madde
antislip finish kaymazlık apresi, kaymazlık bitim işlemi
antisnag finish kaçmazlık apresi, tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
antistatic antistatik
antisymmetry antisimetri, karşıt bakışım
antithixotropy antitiksotropi
antraquinone dyes antrakinon boyar maddeleri
apparatus aygıt, alet
apparel elbise, kıyafet
appliance alet, araç
application uygulama, tatbik
applicator rol aktarma valsi, aktarma merdanesi
applique aplike
apply uygulamak, sürmek
apron önlük, göğüslük
Apron Apron
Apron top roller Apron silindiri
Apron tube Profilli boru
apua regia altın suyu, kral suyu
aqueous sulu
aqueous solution sulu çözelti
arginine arginin
argon argon
arithmetical aritmetik
aromatic aromatik
aromatic compounds aromatik bileşikler
aromatic hydrocarbons aromatik hidrokarbonlar
Arrow İbre
Arrow key Oklu tuş
Artifical yapay, suni
artificial fiber yapay lif, sentetik lif
artificial leather suni deri, yapay deri
artificial light yapay ışık, suni ışık
artificial light shade akşam nüansı, boyamanın lamba ışığındaki nüansı
artificial resin yapay reçine, sentetik reçine
artificial silk yapay ipek, suni ipek, reyon
artificial suede yapay süet, suni süet
asbestos amyant, asbest
asbestos fibre amyant lif, asbest lifi
ash kül
ash content kül miktarı
asparagine asparajin
asphalt asfalt
aspirator aspiratör
assemble monte etmek, kurmak
Assembly Katlama işlemi
assembly line seri üretim hattı, montaj hattı
Assembly nozzle Toplayıcı düze
assimilate sindirmek, özümlemek
assimilation özümleme
association birleşme, assosiyasyon
astrakhan astragan
asymmetry asimetri, bakışımsızlık
atactic ataktik
atenuate zayıflamak, hafifletmek
atmosphere atmosfer
atom atom
atomic mass unit atomik kütle birimi
atomic number atom numarası, atom sayısı
atomic volume atom hacmi, atom oylumu
atomic weight atom ağırlığı
atomizer püskürteç, pülverizatör
attach bağlamak, birleştirmek
attract çekmek
attraction çekim
attractive çekici
autocatalysis otokataliz, öztezleştirme
autoclave basınçlı kap, otoklav
automatic otomatik
automatic loom otomatik tezgah
Automatic operation Otomatik çalışma konumu
automation otomasyon
Automation Otomasyon (PLYCAT)
autooxidation otooksidasyon, özyükseltgenme
auxiliary yardımcı
auxiliary product yardımcı madde
auxochrome oksokrom
average ortalama
awning tente
Axle (siehe auch Welle) Aks Mil
azeotropic eşkaynar, azeotrop
azine dyes azin boyaları
azo dyes azo boyaları
azoic coupling component azoik kenetleme bileşeni
azoic diazo component azoik diazo bileşeni
azoic dye azoik boya
azure gökmavisi
- B -
back arka, sırt, kaşelemek
Back bottom roller Giriş alt silindiri
back cloth astar, baskı astarı
back finish arka apresi, ters apre, ters yüz apresi
back gray astar, baskı astarı
Back top roller Arka üst silindir
back wool sırt yünü, sırt yapağısı
Back zone Önçekim bölgesi
Back zone condenser Ön çekim bölgesi kondensörü
background fon, zemin
backstitch iğneardı dikiş
Backward motion Geriye doğru hareket
bacteria bakteriler
bacteria resistant bakterilere dayanıklı
bag torba, çuval; çanta
baize çuha
balance terazi, dengelemek
ball yumak
ball bearing bilyalı yatak, rulmanlı yatak
Ball bearing Bilyalı yatak
ball winding yumak sarma
ball winding machine yumak sarma makinesi
balling machine yumak sarma makinası
Balloon control ring Balon kırıcı halka
Balloon control ring support Balon kırıcı taşıyıcısı
Balloon control rings Balon kırıcı rayı
band bant, şerit
bandage bandaj, sargı
bank creel cağlık, çözgü sehpası
Bar for upper park position Park konumu rayı
Bare blade Çıplak mil
bare finish tüysüz apre
bare spot tüysüz yer, tüysüz kısım
barrel fıçı
base baz
base colour ana renk; zemin rengi
basic dyes bazik boyarmaddeler
basic, bazik, bazlı
basin küvet, leğen
basis temel, esas
bast sak kabuğu
bast fiber sak lifi
bast silk ham ipek
baste teyellemek
basting thread teyel ipliği
batch parti; kumaş topu, kumaş sarmak
batch of carriage kumaş sağma arabası
batch of roller top çözme roliği
batch off top çözmek, rolik açmak
batch up rolik sarmak, top sarmak
batching roller top sarma roliği
bath banyo
bath exhausting banyonun gücünün tükenmesi
bath ratio banyo oranı
bath towel hamam havlusu, banyo havlusu
bath vat banyo teknesi
bathing cap bone
bathing costume mayo
bathochrome batokrom
bathochrome group batokrom grup
batik batik
batik dyeing batik boyama
batik printing batik baskı
batik resist batik rezerve
batten temizlemek (keten)
Battery Akümülatör
BCD code BCD kodu
BCD switch BCD şalteri
bead boncuk
beak kırmak
beaker beherglas, bardak
beam levent; levende sarmak
beam dyeing levent boyama
beam dyeing apparatus çözgü levendi, boyama aparatı
bearded needle yaylı iğne
bearing yatak
Bearing Yatak, Rulman
Bearing housing Yatak yuvası
Bearing slide Yatak kızağı
Bearing slides in the gearing section Tahrik yatağı kızağı
Bearing support Yatak mesnedi
beat dövmek, tokmaklamak
beating machine dövme makinesi
beaver kunduz kürkü, kastor
bias verev
bias binding çapraz şerit, verev bantı
biaxial çift eksenli
bicarbonate bikarbonat
bicarbonate hardness bikarbonat sertliği, geçici sertlik
bichromate bikromat
bicolour iki renkli
bicoloured iki renkli
bicomponent fibre bikomponent lif, iki komponentli lif
bicomponent yarn bikomponent iplik
bikini bikini
bilateral iki yanlı
billiard cloth bilardo çuhası
bind bağlamak
binder bağlayıcı, yapıştırıcı, binder
binding agent bağlayıcı, yapıştırıcı, binder
biochemistry biokimye
biodegradation biyolojik bozunma
biological biyolojik
biological degradation biyolojik bozunma
birefringence çiftkırılım, çift kırılma
birning behaviour yanma davranışı
bisulphate bisülfat
bisulphide bisülfür
bitumen bitum
bixin biksin
black siyah
blank boş
Blank plate Kör plaka
blank test kör deney
blank vat kör küp
blanket battaniye
blast furnace yüksek fırın
blazer blazer (ceket)
bleach ağartmak, beyazlatmak, kasarlamak; ağartma maddesi, çamaşır suyuf
bleachery kasar dairesi,kasar atölyesi
bleaching ağartma, beyazlatma
bleaching agent ağartma maddesi, kasar maddesi, beyazlatma maddesi
bleaching boller kasarlama kazanı
bleaching j-box ağartma j-kutusu, ağartma çizmesi
bleaching lime kireç kaymağı
bleaching powder kireç kaymağı, ağartma tozu, kasarlama tozu
bleaching soda kasar sodası
bleaching works kasar dairesi, kasar atölyesi
bleed boyası akmak, boya kusmak
blemish kusur; leke
blend karıştırmak, harmanlamak, karışım, harman
Blend Harman
blended fabric karışık kumaş
blended yarn karışık iplik, melanj iplik
blind matlaşmak
blister style klog, kabarcıklı krep
block klişe, kalıp
block polymerization blok polimerizasyon
block printing el baskısı
blocking effect bloke etkisi
blotch print geniş yüzey baskısı
blouse bluz
blow üflemek
Blow nozzles Üfleme düzesi
Blower Üfleyici
Blower (travelling) Üfleyici (Gezici üfleyici)
Blower motor Üfleyici motoru
blue mavi; çivitlemek
blue scale mavi skala
blue vitriol bakırsülfat, göztaşı
blueing bath çivitleme banyosu
blueprint mavi kopya; ozalit baskısı
board tahta
boarding machine kalıp makinesi
boardy feel tahtamsı tutum
bobbin makara, bobin
bobbin carrier bobin taşıyıcısı
bodkin şerit tığı
boil-off kumaş ıkaynatarak temizleme
boil kaynatmak, pişirmek; kaynamak, pişmek
boil down kayanatarak azaltmak, buharlaştırmak
boil off zamkını gidermek
boiler kazan
boiler cleansing compound kazan taşı çözücüsü
boiler feeding water kazan besleme suyu
boiler house kazan dairesi
boiler scale su taşı, kazan taşı
boiler slurry kazan çamuru
boiler sudge kazan çamuru
boiling-of-bath zamk giderme banyosu
boiling-of loss kaynatma kaybı, pişirme kaybı
boiling-off agent zamk giderme maddesi
boiling kaynama; kaynatma
boiling fastness kaynatma haslığı
boiling off zamkını giderme
boiling plant kaynatma tesisi
boiling point kaynama noktası
boiling temperatare kaynama ısısı
boiling tub kaynatma kazanı, pişirme kazanı
boll tohum kabuğu, tohum zarfı
bollox wool karın bölgesi yünü
Bolt Civata
bolting silk ipek gaze bezi
bombasine bombazen
bombazine bombazen
bond bağ
bond energy bağlama enerjisi
bonded-pile carpet yapıştırma havlı halı
bonded fabric dokusuz kumaş
bonding strength bağlama kuvveti
booster küçük küvet
boot bot çizme, potin
bootee bebek patiği; kadın botu
borane boran
borate borat
borax boraks
boric acid borik asit
boron bor
boron carbide bor karbür
boron carbide fiber bor karbür lifi
Botany wool merinos yünü
bottle şişe
bottle bobin r oket bobin
bottom zeminlemek
Bottom roller Alt silindir
Bottom apron Alt apron
Bottom apron guide bar Alt apron rehber çubuğu
Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu
Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu
Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu
bottom mordant ön mordan
bottom printing ön baskı, alt baskı, zemin baskı
Bottom roller bearing Alt silindir yatağı
Bottom roller extension Alt silindir başıç parçası
bottoming zeminleme
bottoming bath zeminleme banyosu
bouclé buklet
boundary layer sınır tabaka
bourette buret (ipeği)
bow fiyonk
bow roller eğmeç vals
bow tie papyon, papyon kravat
bowl tekne
bowler hat melon şapka
Box length over ... spindles Sistem sırası
Box length over .... spindles stand sırası
box loom çok mekikli tezgah
box pleat çift plise
bra sutyen
braces Pantolon askısı
braid şerit şeklinde kumaş
brake fren
Brake Fren
Brake bracket Fren pabucu (iğler)
brass prinç
breadth Genişlik, en
Break-draft Ön çekim bölgesi ayarı
Break-draft Ön çekim
Break draft Ön çekim bölgesi uzunluğu
breakdown arıza
breaking length Kopma uzunluğu
breaking load koparma yükü, koparma ağırlığı
breaking scutcher sak kırma makinesi
breaking strength kopma mukavemeti, kopma dayancı, kopma direnci
breaking tension kopma gerilimi
briefs külot, don
bright parlak
brighten parlatmak, avivaj yapmak
brightening parlatma, avivaj
brightening agent parlatma maddesi
brightening value renk açma değeri
brightening with acid asit avivajı
brightening with fat yağ avivajı
brightness parlaklık
brightness of colours renk parlaklığı
Bring lower yarn suction arm in initial position Alt iplik emiş kolunu başıç poz. getirmek
Bring lower yarn suction arm in working position Alt iplik emiş kolunu çalışma poz. getirmek
bristle sert kıl
British gum İngiliz zamkı
brittle gevrek, kırılgan
brittleness gevreklik, kırılganlık
brocade brokar
brocatelle brokatel
bromide bromür
bromine brom
bronze tunç bronzlaşmak
bronze gauze bronz gaze
bronze printing baskı
brown kahverengi
brown coal linyit
brush fırça; fırçalamak
brush cylinder fırça silindiri
brush dyeing fırçayla boyama
brush otomizer fırçalı püskürtücü
brush printing fırça baskısı, fırçayla baskı
brush sprayer fırçalı püskürtücü
brushing machine fırça makinesi
Bubble Su terazisi seviye göstergesi
bucket kova
buckram tela
buckskin güderi
builder geliştirici bileşken, geliştirici komponent
Builder mechanism Sarım mekanizması
Builder mechanism Tırnak tertibati
bulk yarn hacimli iplik, tekstüre iplik
bulletproof kurşun geçirmez
Buna buna
bunsen burner Bensen beki
bunting bayraklık kumaş
bur pıtrağını çıkarmak (yün)
buret(te) büret, damlaç
burl nope
burlap çuval bezi
burling tweezer nope giderme cımbızı
burn yanmak; yakmak
burner bek, yakmaç
burning yanma; yakma
burning test yakma deneyi
burnt-out pattern yakma deseni, aşındırma deseni
burr pıtrak
burst patlamak
bursting strength patlama dayanıklılığı, patlama mukavemeti
Bush Yuva Kovan
butadiene budatien
butane bütan
button düğme
Button Düğmeler, tuşlar
buttonhole ilik
buttonhole machine ilik makinesi
buttonhole stitch ilk dikiş
butyl alcohol butil alkol
butyl rubber butik kauçuğu
butylene butilen
butyric acid butirik asit
by-product yanürün
bypass baypas, yangeçiş
- C -
cabinet drier kurutma dolabı
cable kablo
cadmium kadmiyum
cadmium chloride kadmiyum klorür
cadmium sulphide kadmiyum sülfür
cadmium yellow kadmiyum sarısı
calcium kalsiyum
calcium carbonate kalsiyum karbonat
calcium chloride kalsiyum klorür
calcium hardness kalsiyum sertliği
calcium hydroxide kalsiyum oksit
calcium soap kalsiyum sabunu
calcuim sulphate kalsiyum sülfat
calculate hesaplamak
calculation hesap
calender kalandır; kalandırlamak
calender finish kalandır apresi
calender roll kalandır silindiri
calf leather videla, dana derisi
calmuc kalmuk
calorimeter ısıölçer, kalorimetre
Cam Kam
Cam Eksantrik, kam
Cam gearing Değiştirme tertibatı dişli sistemi
Cam nose Pozisyon kamı
Cam position Kam pozisyonu
Cam system Kam sistemi
Cam system Kam sistemi
Cam system Kam değiştirme tertibatı
Cam system initial position Kam değiştirme tertibatı temel ayarı
Cam system motor Kam sistemi motoru
camber eğrilik, şişkinlik
cambric patiska
camel's hair devetüyü
camel's hair yarn devetüyü ipliği
Can Kova
Can Kova
cantala fibre kantala lifi
cantiunuous sürekli, kesintisiz, kontinü
canvas çadır bezi, yelken bezi; kavana, kanaviçe
caoutchouc kauçuk
cap başlık, kep, kasket
Cap Kapak
capacity kapasite
cape pelerin, harmani
capillarity kılcallık
capillary kılcak
capillary condesation kılcal yoğunlaşma
capillary tube kılcal boru
caprolactam kaprolaktam
carbamate karbamat
carbamide karbamit, üre
carbohydrate karbonhidrat
carbon karbon
carbon dioxide karbondioksit
carbon fiber karbon lifi
carbonate karbonat
carbonic acid karbonik asit
carbonization karbonizasyon
carbonize kömürleştirmek, karbonize etmek
carbonizing karbonizasyon
carbonizing agent karbonizasyon maddesi
carbonizing bath karbonizasyon banyosu
carbonizing machine karbonizasyon makinesi
carbonizing plant karbonizasyon tesisi
carbonizing stain karbonizasyon lekesi
carbonizing stove karbonizasyon fırını
carboxymethyl cellulose karboksimetil selüloz
carboxymethyl starch karboksimetil nişasta
card tarak; taramak
carded taranmış
carded wool yarn ştrayhgarn yün ipliği
cardigan hırka
carding engine tarak makinesi
carding machine tarak makinesi
carpet hali, kilim
carpet finishing machine halı apre makinesi
carpet loom hali tezgahı
carpet printing machine halı basma makinesi
carpet wool halı yünü
carpet yarn halı ipliği
carrier taşıyıcı
Carrier Taşıyıcı
casein kazein
casein fibre kazein lifi
casement perdelik pamuklu kumaş
cashmere kaşmir
cashmere wool kaşmir yünü
cask fıçı, varil
cast iron dökme demir
cast off iğneden çıkarmak (ilmek)
castor oil hintyağı
catalysis tezleştirme, kataliz
catalyst katalizatör
catalyzer katalizör
Catch Tutucu
Catch Mandal
Catch Pawl Şalt tırnağı
cathode katot
cathodic katotsal
cation katyon
cationic katyonik
cationic dye katyonik boya
caustic kostik, yakıcı, aşındırıcı
caustic alkali alkali hidroksit
caustic ammonia amonyum hidroksit
caustic soda sudkostik, sodyum hidroksit
caustic soda Iye sudkostik çözeltisi
causticize kostiklemek
cauterize yakmak, ısıyla aşındırmak
cauterized pattern yakma deseni, aşındırma deseni
cavity boşluk
cellulose selüloz
cellulose acetate selüloz asetat
cellulose derivative selüloz türevi
cellulose fibre selüloz lifi
cellulose hydrate selüloz hidrat
cellulose triacetate selüloz triasetat
cement çimento
center merkez
Centering gauge Merkezleme parçası
Centering plate Sıkma plakası
Centering plate Sürgü plakası
Central setting device for bottom rollers Alt silindirler için merkezi ayar cihazı
centre merkez
centrifugal drum santrifüj tamburu, santrifüj sepeti
centrifugal drying machine santrifüj kurutma makinesi
centrifugal machine santrifüjör
centrifugal power merkezkaç kuvvet
centrifugal pump merkezkaç pompa, santrifüj pompa
centrifuge santrifüj; santrifüjlemek
ceratine keratin
chain zincir
Chain conveyor Zincirli taşıma
chain loom zincirli tezgah
chain mercerizer zincirli merserizasyon makinesi
chain mercerizing machine Zincirsiz merserizasyon makinesi
chain reaction zincirleme tepkime, zincirleme reaksiyon
chain stitch zincir dikişi, zincir işi
chalk tebeşir
chamber oda, kompartıman
chamber drying kompartıman kurutması
chamois güderi
change değişmek; değiştirmek; değişiklik, değişme, değişim
Change BCD positions BCD konum degiştiriçi
Change gear Değişebilir dişli
Change point Kumanda noktası, kumanda zamanı
Change position Değişme pozisyonu
changeable yanardöner, janjan
changeable effect yanardöner görünüm, janjan efekti
Changing the lot Parti değişimi
Channel Kanal
charge ağırlaştırmak
charge the bath banyoyu hazırlamak
Charging set Şarj ekipmanı
charmeuse şarmöz
chart çizelge, tablo
check ekose; kontrol
cheese çapraz bobin
cheesecloth tülbent
chelate çelat
chelation çelatlama, kıskaçlama
chemical kimyasal; kimyasal madde
chemical analysis kimyasal analiz, kimyasal çözümleme
chemical finish apre
chemical finishing apreleme
chemical finishing agent apre maddesi
chemical finishing effect apre efekti
chemical finishing padder apre fuları
chemical finishing plant apre tesisi, bitim işlemi tesisi
chemical mordanting agent mordanlama maddesi
chemical oxygen deman, COD kimyasal oksijen gereksinimi, KOG
chemical radical kimyasal radikal
chemical reaction kimyasal tepkime, kimyasal reaksiyon
chemical symbol kimyasal simge
chemically pure kimyaca arı, kimyevi saf
chemistry kimya
chequer ekose deseni; damalı yapmak, ekose desenli yapmak
chequered kareli, damalı
cheviot wool şevyot (yünü)
chiffon şifon, ipek tül
children's wear çocuk giyimi
chiné benekli desenli
Chinese oak silk tusah ipeği
chintz renkli desenli pamuklu kumaş
chintz calender parlatma kalandırı, çinz kalandırı, friksiyonlu kalandır
chintz effect parlatma efekti
chintz finish parlatma apresi
chloric acid klorik asit
chloride klorür
chlorinate klorlamak
chlorination klorlama
chlorine klor
chlorine bleaching klor ağartması, hipoklorit beyazlatması
chlorine resistant klora dayanıklı
chlorite klorit
chlorite bleaching klorit beyazlatması, klorit ağartması
chloroform kloroform
chromate kromat
chromatic kromatik
chromatic aberration renk sapması
chromatics renk bilgisi
chromatography kromatografi
chrome kromlamak
chrome dyestuff krom boyası
chrome gelatine krom jelatin
chrome mordant krom mordanı
chromium krom
chromium acetate krom asetatı
chromogen kromogen, kromojen
chromophore kromofor
Chute Düşme (dalma) haznesi
circle daire
Circuit breaker Sigorta
Circuit layout Kumanda planı
circular knitting machine yuvaralak örgü makinesi
circulate olaşmak, deveran etmek
circulating air dryer hava sirkülasyonlu kurutucu
circulation dolaşım, devir, sirkülasyon
circulation of liquor banyo sirkülasyonu
citrate sitrat
citric acid sitrik asit, limon asidi, limontuzu
citrine sitrin
citromycetin sitromisetin
Clamp bolt Sıkıştırma eksantriği
Clamping piece Sıkıştırma parçası
Clamping ring Gerdirme bileziği
classification sınıflama, bölümleme
classify sınıflamak, bölümlemek
Claw Tespit tırnağı
clean temiz; temizlemek
Cleaning Temizleme
Cleaning brush Temizleme fırçası
Cleaning device Temizleme donanımı
Cleaning head Temizleme başlığı
Cleaning passage Temizleme turu
cleanse temizlemek
cleanser temizleme maddesi
clear parlak, berrak; temiz
clear rinsing son durulama
Clearer device Temizleme donanımı
Clearer roller Temizleyici makara
Clearer roller support Temizleme silindiri tutucusu
clico patiska, pamuk bezi
climate iklim
clip kırkım, kırpma
clipping kırkım, kırpma
Clockwise Saat yönü
Clockwise rotation (of the spindles) Saat yönü dönüşü (iğler)
Clogging Tıkanma
cloqué klog, kabarcıklı krep
close kapatmak, kapamak
clot pıhtılaşmak
cloth-finishing press kumaş apre presi
cloth kumaş, bez
cloth batch kumaş topu
cloth beam kumaş roliği
cloth breaking machine apre kırma makinesi
cloth cutting machine kumaş kesme makinesi
cloth expander kumaş açıcı
cloth feeding apparatus kumaş besleme aygıtı
cloth finishing kumaş apresi
cloth fulling kumaş dinkleme
cloth guider kumaş sevk aparatı
cloth humidifying machine kumaş nemlendirme makinesi
cloth looking machine kumaş kontrol makinesi
cloth milling kimaş dinkleme
cloth printing kumaş baskısı
cloth roller kumaş roliği
cloth shearing machine kumaş tıraşlama makinesi
cloth singeing machine kumaş yakma makinesi
cloth supply kumaş besleme, kumaş verme
cloth take-up machine kumaş sarma makinesi
cloth waste kumaş telefi
clothes giysi, elbise
clothes moth güve
clothes peg çamaşır mandalı
clothes press çamaşır dolabı, elbise dolabı
clothing giyim
clothing Industry giyim endüstrisi, konfeksiyon sanayi
cloud temperature bulanıklık noktası
Clutch Coupling Kavrama
coagulate pıhtılaşmak, koyulaşmak
coagulation pıhtılaşma, koagülasyon
coal kömür
coarse kaba
coat ceket; palto; manto; kaplamak, örtmek
coating kaplama, örtme; elbiselik kumaş, paltoluk kumaş
coating doctor kaplama raklesi, sürme raklesi
coating finish rakleyle apre, rakleli bitim işlemi
cockle kırışık, buruşukluk
coconut fibre hindistancevizi lifi
cocoon koza
cocoon opener koza açıcı
Code Kod numarası
coefficient katsayı
cohesion türdeş yapışma, kohezyon
coir hindistancevizi lifi
cold soğuk
cold bleaching soğuk ağartma, soğuk beyazlatma
cold dyeing soğuk boyama
cold dyeing dyestuff soğum boyama boyarmaddesi
cold pad-batch method soğuk bekletme yöntemi
cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama
cold washing soğuk yıkama
cold water retting soğuk suda havuzlama
cold water rinsing soğuk suda çalkalama
cold wetting agent soğukta etkin ıslatıcı
collar yaka
Collector sheet Biriktirme saçı
collodion kolodyum
collodion cotton kolodyum pamuğuf
colloid asıltı, kolloit
colloresin proces koloresin yöntemi
color renk
colorant renklendirici
coloration renklendirme
colorimeter renkölçer, kolorimetre
colorimetry renkölçüm, kolorimetri
colour renk; boya; renk vermek, boyamak
colour blending renk karışımı
colour change renk değişimi
colour chart renk katalogu
colour code renk kodu
colour combination renk kombinasyonu
colour deviation renk sapması
colour discharge printing renkli aşındırma baskı
colour doctor boya raklesi
colour embossing renkli kabartma
colour film renkli film
colour harmony renk harmonisi, renk uyumu
colour mixture renk karışımı
colour printing renkli baskı
colour resist renkli reserve
colour scale renk ölçeği, renk skalası
colour sense renk duyusu
colour sensitivity renk duyarlığı
colour sequence renk kararlılığı
colour stain renk lekesi
colour temperature renk sıcaklığı
colour test renk testi
colour value renk değeri
colour yield renk verimi
coloured renkli
coloured cloth renkli kumaş
coloured discharge renkli aşındırma
coloured embossing renkli kabartma
colourfast boyaya dayanıklı
colourfastness renk haslığı
colourful renkli
colouring renklendirme
colouring agent boya maddesi
colouring power boyama gücü
colourist boyacı, basmacı, kolorist
colourless renksiz
comb tarak; taramak
combed yarn kamgarn
comber tarak
comber waste tarakaltı, döküntü
combination colour karışım rengi
combination dyeing karışım boyama
combination shade karışım tonu
combine birleştirmek; birleşmek
combined bleaching kombine ağartma, kombine beyazlatma
combined milling kombine dinkleme
combings tarantı
combustion yanma
combustion heat yanma ısısı
Comment form Üretim gözetimi
commerce ticaret, alışveriş
commercial weight ticari ağırlık
comparative dyeing karşılaştırma boyaması
comparison karşılaştırma
compensate denklemek, denge sağlamak
compensating roller rakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma silindiri
Compensating spring Dengeleme yayı
Compensator lever (yarn tension) Dengeleme kolu (iplik gerginliği)
complementary komplemanter, tamamlayıcı, tümler
complementary colour komplemanter renk, tamamlayıcı renk
complex salt kompleks tuz
complexing agent kompleks yapıcı
component bileşen
composition bileşim, terkip
compound bileşik
compress sıkıştırmak
compressed air basınçlı hava, sıkıştırılmış hava
compressibility sıkışırlık, kompresibilite
compression sıkıştırma, kompresyon
compressive shringkage sıkıştırmalı çektirme, kompresif çektirme
compressive shrinking machine sıkıştırmalı çektirme makinesi, kompresif çektirme makinesi
computer bilgisayar
concave içbükey
Concave adapter Konkav adaptör
concave roller içbükey vals, içbükey silindir
concentrate koyulaştırmak, deriştirmek
concentrated derişik konsantre
concentration derişim, konsantrasyon
concentrical eşmerkezli, özdekeş
condensate yoğuşuk, kondensat
Condensate separator Kondensat çıkışı
condensation yoğunlaşma
condensation machine kondensasyon makinesi
condensation resin kondensasyon reçinesi
Condenser Yoğunlaştırıcı
Condenser bar Yoğunlaştırıcı rayı
condition durum; kondisyonlamak
conditioning machine kondisyonlama makinesi
conductivity iletkenlik
cone koni; konik bobin, konik çapraz bobin
Cone angle Koniklik açısı
Cone height Koniklik yüksekliği
Cone point spindle Sivri iğ dip yatağı
configuration konfigürasyon
Configuration of PLC inputs and outputs PLC giriş ve çıkışlarının konfigürasyonu
Configuration plan Konfigürasyon planı
conical konik
coning oil bobin yağı
conjugated fibre bikomponent lif, iki komponentli lif
Connecting rod Krank (bağlantı) kolu
constant değişmez, sabit
constituent bileşen
consume tüketmek
consumption tüketim
contact değme, temas
Contact area Temas yüzeyi
contact dryer kontak kurutucu
contact drying kontak kurutma
Contact pin Temas iğnesi
Contact roll Temas makarası
Contact roll assembly Temas makarası grubu
Contact unit Temas ünitesi
container kap
Container Toplayıcı kap
Container for used oil Kullanılmış yağ kabı
contaminate kirletmek, pisletmek
contamination kirletme
content içerik
continual sürekli, aralıksız
continuous ager kontinü buharlayıcı, kesintisiz buharlayıcı
continuous bleaching kontinü beyazlatma, kesintisiz ağartma
continuous dyeing kontinü boyama, kesintisiz boyama
continuous dyeing machines kontinü boyama makinesi, kesintisiz boyama makinesi
continuous finishing kontinü apre, kesintisiz bitim işlemi
continuous process kontinü metod, kesintisiz yöntem
contour kontur
contract çekmek, büzülmek
contraction çekme, büzülme
contrast karşıtlık, kontrast
contrast dyeing kontrast boyama
contrasting colour kontrast renk
control kontrol etmek, denetlemek
Control board Kontrol paneli
Control cabinet Kontrol dolabı (kabini)
Control cabinet door Kontrol dolabı kapağı
Control function Kontrol fonksiyonu
Control panel Kontrol terminali
Control panel Kontrol paneli
Control pin Kumanda pimi
Control transformer Kontrol transformatörü
Control voltage Kontrol voltajı
convection konveksiyon
convection drier konveksiyon kurutucu
convection drying konveksiyon kurutması, sıcak havayla kurutma
convert değiştirmek
converter konverter, dönüştürücü
convex dışbükey
convex roler dışbükey vals, dışbükey kurutucu
conveyor taşıyıcı, konveyör
Conveyor belt drive Taşıma bandı tahriği
conveyor belt drying machine taşıma bantlı kurutucu
Conveyor drive (RingCan) Taşıma bandı tahriği (RingCan)
conveyor dryer taşıma bantlı kurutucu
Conveyor system Taşıma bandı
Conveyor System Service Operation Window "Taşıma Sistemi Servis Çalışması" ekranı
cool soğutmak
cooler soğutucu
cooling soğutma
cooling roller soğutma silindiri
Cooling tong Soğutma dili (Sıcak presleme donanımı)
cooling water soğutma suyu
cop kops, masura
Cop Kops, Masura
Cop bridge Kops koprüsü
Cop build Kops oluşumu
Cop diameter Kops çapı
cop dyeing machine kops boyama makinesi
Cop ejector Kops çıkarıcı
Cop monitoring Kops gözlemi
Cop removing station Kops çıkarma istasyonu
Cop winder Bobin makinesi
copolymer kopolimer, eşpolimer
copolymerization kopolimerizasyon, eşpolimerleşme
copper bakır
copper acetate bakır asetat
copper coating machine bakır kaplama makinesi
copper cylinder bakır silindir
copper mordant bakır mordan
copper naphthenate bakır naftenat
copper number bakır sayısı
copper rayon bakır ipeği
copper sulphate bakırsülfat, göztaşı
copperas vat vitriyol küpü
copy kopya
copying table kopyalama masası
cord fitil; ip, sicim, şerit
cord velvet fitilli kadife
corded fitilli
cordonnet kordone
corduroy fitilli kadifi
core çekirdek
Core Core (özlü) iplik
core mercerizing çekirdek merserizasyonu
Core yarn equipment Core iplik donanımı
cork mantar
correlation ilinti, korelasyon
corrode aşındırmak, yemek
corrosion-proof aşınmaya dayanıklı
corrosion-resisting aşınmaya dayanıklı
corrosion yenim, aşınma, korozyon
corset korse, korsa
corundum korindon
cottaga steamer buharlama odası
cottage drier kurutma odası
cotted wool keçeleşmiş yün
cotton pamuk
cotton batting tabaka halinde pamuk
cotton bleaching pamuk ağartma
cotton cleaning machine pamuk temizleme makinesi
cotton cloth pamuklu kumaş
cotton fabric pamuklu kumaş
cotton factory pamuk fabrikası
cotton fibre pamuk lifi
cotton gin pamuk çırçırı
cotton industry pamuk endüstrisi
cotton linen yarı keten
cotton mill pamuk fabrikası
cotton picker pamuk toplama makinesi
cotton picking machine pamuk toplama makinesi
cotton plant pamuk fidanı
cotton plush pamuklu pelüş
cotton staple pamuk teli, pamuk lifi
cotton velvet pamuklu, kadife
cotton wad(ding) hidrofil pamuk
cotton weaving mill pamuklu dokuma fabrikası
cotton wool ham pamuk; hidrofil pamuk
cotton yarn pamuk ipliği
cottonize pamuklaştırmak
cottonseed pamuk çekirdeği, çiğit
cottonseed oil pamuk yağı, çiğit yağı
count iplik numarası
counter-ductor kontr-rakle
Counter card Sayaç kartı
Counter of operating hours Çalışma saatleri sayacı, Çalışma saatleri numaratörü
counterblade kontr-rakle
Counterclockwise Saat yönünün aksi yönü
Counterclockwise rotation (of the spindles) Saat aksi yönü dönüşü (iğler)
counterfaller sayaç düşürücü
couple kenetlemek
coupling kenetlenme
coupling component kenetlenme komponenti
coupling dyestuffs kenetlenme boyar maddeleri
Coupling neck Kavrama pimi muylu bağlantısı
coupling reaction kenetlenme reaksiyonu
couture terzilik, desinatörlük
couturier modacı, desinatör
covalent band kovalent bağ
cover örtmek, kaplamak
Cover Muhafaza
Cover Kapak
Covering fibres Örtücü lifler
covering power örtme güce (boya)
coverlet yatak örtüsü
crep krep, bürümcük
cr pe de Chine krepdöşin
cr pe Georgette krepsüzet
cr pe yarn krep ipliği
crabbing krablama, yaş fiksaj
crabbing liquor krablama çözeltisi, yaş fiksaj çözeltisi
crabbing machine krablama makinesi, fiksaj makinesi
Cradle Tutucu kızak
Cradle Kafes
Cradle spacer Kafes tutucu
crape krap
crease-free kırışıksız
crease-proofing buruşmazlık bitim işlemi
crease-resist finish buruşmazlık apresi
crease-resistant buruşmaz
crease kırışık, buruşuk; pli, kırışmak, buruşmak, pli yapmak
crease formation kırışık oluşumu
crease proof buruşmaz
crease recovery angle buruşmazlık açısı, katlanma açısı
creel cağlık, çözgü sehpası
Creel Cağlık
crepe kıvırcıklaştırmak
crepon krepon
cretonne kreton
crex-neck hakim yaka
crimp kıvırcıklaştırmak
crimp effect krep etkisi, krep efekti
crimped fabric bürümcük
crimping machine kıvırcıklaştırma makinesi
crimson fesrengi, kızıl
critical kritik
critical pressure kritik basınç
critical speed kiritik hız
critical volume kritik hacim
crochet kroşe örgüsü, tek tığ örgüsü
crochet hook dantel tığı
crop tabakalanmış hayvan derisi
cross-brushing machine capraz fırça makinesi
cross-dye üzerine boyamak
cross-shearing machine enine makaslama makinesi
cross-stitch çapraz dikiş
cross-striped enine çizgili, reye
cross-wound bobbin çapraz bobin
Cross-wound package Çapraz sarımlı bobin, silindirik
Cross gauge Çapraz şablon
cross raising enine şardonlama, açık şardonlama
cross section kesit
crossbred melez
crosswise shearing machine enine makaslama makinesi
Crown gear swing arm Ayna dişlisi kasnağı
crucible yüksek, kroze
crude ham
crumple buruşturmak, kırıştırmak
crunch finish hışırtılık apresi
crunchy handle hışırtılı tulum
crush ezmek; sıkıştırmak
crystal kristal
crystallite kristalit
crystallize kristalleşmek, billurlaşmak
cubic centimeter santimetreküp
cuff manşet, kolluk
cuff link kol düğmesi
cuite kuite ipeği
cultivation tarım, yetiştirme
cumprammonium silk kupramonyum ipeği, yapay ipek
Cup Kap
cuprammonium rayon kumpramonyum ipeği, yapay ipek
cupro fiber bakır ipeği lifi
curl kıvırmak, bükmek
curruy tabaklamak, sepilemek
Cursor Kursör
curtain perde
curtain machine perde makinesi
curtain stretcher perde gergefi
cushion yastık
Cushion roller Balon silindiri
cut kesmek
CutCat Data Window "CutCat Verileri" ekranı
CutCat unit Iğ dibi temizleme robotu (CutCat ünitesi)
Cutter Bıçak
cutting cylinder kesme silindiri
cuttings atık, dökünkü, telef
cuttle katlamak, paftalamak, istiflemek
cuttler katlayıcı
cuttling frame katlama donanımı, paftalama donanımı, istifleme donanımı
cyanidation siyanürleme
cyanine siyanın
cyanine dye siyanin boyası
Cycle completed Çevrim (ritim) bitimi
Cycle counter Ritm sayacı
Cyclic speed variation Çevrimsel hız varyasyonu
Cyclic speed variation Çevrimsel hız varyasyonu
cylinder silindir, vals, rolik, merdane
cylinder drying machine silindirli kurutma makinesi
cylinder fulling machine silindirli dinkleme makinesi
Cylinder of cleaning system Temizleme silindiri
cylinder press silindirli pres
cylinder printing silindirli baskı
cylinder setting machine silindirli kesme makinesi
cylinder steamer davullu buharlayıcı
cylinder washing machine tamburlu yıkama makinesi
cylindrical silindirik
cysteine sistein
cystine sistin
- D -
damask damasko, Şam kumaşı
damp nem, rutubet
dampen nemlendirmek
Damping agent Buharlama maddesi
dancer roller rakkas vals, rakkas silindir, ayak uydurma valsi
dancing roller rakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma valsi
dark koyu
dark room karanlık oda
darken koyulaştırmak (renk)
darn gözemek, örmek
darning needle kumaş onarma iğnesi, gözeme iğnesi
darning yarn örme ipliği
Data safeguarding Veri emniyeti
daylight günışığı
daylight lamp günışığı lambası
deacidify asidini gidermek
dead donuk, cansız
dead steam çürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar
deaerate havasını gidermek, havasını almak
Decade switch Desimal şalter
decarbonize karbonunu gidermek
decate dekatirlemek
decating dekatirleme
decatize with dry steam kuru buharla dekatirlemek
decatizing cloth dekatir bezi
decatizing fastness dekatir haslığı
decatizing machine dekatir makinesi
decatizing roller dekatirleme valsi
decatizing stain dekatir lekesi
decay çürümek
dechlorinate klorsuzlaştırmak, klorunu gidermek
dechlorination klorsuzlaştırma, klorunu giderme
decolorization rengini açma, renksizleştirme, soldurma
decolorize rengini açmak, renksizleştirmek, soldurmak
decompose ayrıştırmak, parçalamak, dağıtmak
decomposition bozunma
decorate süslemek, dekore etmek
decoration dekorasyon, süsleme
decorative dekoratif, süsleyici
decrease azalmak, eksilmek
deep derin, koyu
deep pile fabric uzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş
deepen derinleştirmek; koyulaştırmak
defect hata, kusur
defective kusurlu, bozuk
defective fabrics defolu mallar
defoam köpüğünü gidermek
defoaming agent köpük giderici madde
deformation deformasyon
deforthing agent köpük giderici
defroth köpüğünü gidermek
degas gazını almak, gazını gidermek
degeneration yozlaşma, dejenerasyon
degradation bozinma, ayrışım
degrade ayrıştırmak, çözmek
degrease yağını gidermek (yün)
degreasing agent yağ giderici madde
degreasing bath yağ giderme banyosu
degree derece
degree of hardness sertlik derecesi
degree of saturation doyma derecesi
degum zamkını gidermek, serisini çözmük 8ipek)
degumming bath zamk giderme banyosu
dehumidification nemini alma, kurutma
dehumidifier nem alma maddesi, kurutucu madde
dehumidifiy nemini almak, kurutmak
dehydrate suyunu almak
dehydrating agent kurutma maddesi
dehydration dehidrasyon, su giderme, kurutma
dehydrogenation hidrojen giderme, dehidrojenasyon
delivery teslim, verme
delivery roller besleme silindiri, besleme valsi
Delivery speed Çıkış hızı
deluster parlaklığını azaltmak, matlaştırmak
deluster rayon mat reyon
delustering agent matlaştırma maddesi
delustering calender matlaştırma kalandırı
demineralization mineralini giderme
denaturation denatürasyon
denatured alcohol içilmez alkol, denatüre alkol
denier denye
denim denim
density yoğunluk
deoxidation oksijen giderme
deoxidize oksijenini gidermek
deoxidizer oksijen giderici madde
depilate kıllarını gidermek, tüylerini gidermek
depolymerization depolimerizasyon
deposit tortu, çökelti
depreciation amortisman, aşınma
depth derinlik
depth of colour renk koyuluğu, renk derinliği
depth of shade renk koyuluğu, renk derinliği
derivative türev
desiccator desikatör
design desen; çizmek, desen yapmak
design cylinder desen silindiri
design paper desen kağıdı
designer desinatör
desintegration parçalanma, ayrışma
desize haşıl sökmek
desized haşılsız, haşılı sökülmüş
desizing agent haşıl sökme maddesi
desizing machine haşıl sökme makinesi
desorption geri bırakma, desorpsiyon
desuint yağını gidermek (yün)
desulphurize kükürdünü gidermek
detach ayırmak, sökmek
detector dedektör, bulucu
detergency yıkama gücü, temizleme gücü
detergent deterjan
detergent power yıkama gücü
detonation patlama
deuterium döteryum
deuteron dötron
develop inkişaf ettirmek
developer i nkişaf maddesi, developman maddesi
developing bath inkişaf banyosu
developing dyestuff inkişaf boyası, diazo boyası
development inkişaf
deviation sapma
deviation in shade nüans sapması
dextrin dekstrin
disulpide disülfür
divide bölmek, ayırmak
diagonal çapraz
dialysis diyaliz
diameter çap
diaphragm diyafram
diastase diyastaz
diazo compound diazo bileşiği
diazo dyes diazo boyaları
diazosulfonate diazosülfonat
diazotization diazolama
diazotize diazolama
dichroism ikirenklilik, dikroizm
dichromatic ikirenkli, dikromatik
die rolet
die milling machine rolet makinesi
different farklı, değişik
differential dyeing diferansiyel boyama
diffraction kırınım
diffuse yayılmak, dağılmak
diffuser yayıcı, difüzör
diffusion yayınım, difüzyon
dilute seyreltmek
dilute solution seyreltik çözelti
diluting agent seyreltici
dilution seyreltme
dim donuk; donuklaştırmak
dimension boyut, ölçü
dimerization ikizleşme, dimerizasyon
dimethyl dimetil
dip daldırmak
dip dyeing daldırmalı boyama
dip finish daldırmalı apre
diphenyl difenil
diphenylmethane difenilmetan
diphenylmethane dyes difenilmetan boyaları
dipole dipol, çiftucay
dipping drum daldırma tamburu
dipping liquor daldırma çözeltisi
dipping roller daldırma silindiri, daldırma valsi
dircet direkt, doğrudan
direct current düz akım, doğru akım
direct dyeing direkt boyama
direct dyestuff direkt boyarmadde
direct printing direkt baskı
direct spinning doğrudan büküm
direct spinning machine doğrudan büküm makinesi
direction yön, doğrultu
Direction of rotation of the spindles Iğ dönme yönü
dirt kir, pislik
dirt removal kir giderme
dirt repellent kir itici, kirlenmez
dirty pis, kirli; pisletmek, kirletmek
disacidify asidini gidermek
disazo dye dizaso boya
Disc Tas (çift tacın)
discharge aşındırmak
discharge printing aşındırma baskı
discharge printing paste aşındırma baskı patı
discharge resist aşındırma rezervesi
dischargeability aşındırılabilirlik
discharging agent aşındırma maddesi
discolour rengini değiştirmek, soldurmak
discolouration rengi değişme, solma
discontinuous kesintili, süreksiz
disinfect dezenfekte etmek
disinfectant mikrop öldürücü, dezenfektan
disinfection dezenfeksiyon
disperse dağıtmak; dağılmak, dispers
disperse dye dispers boya
dispersing agent dispersleme maddesi
dispersing power dispersleme gücü
dispersion dağılım, dispersiyon
Display Sunum ekranı
Display Sunum ekranı
Display card Sunum ekranı kartı
Display module Sunum ekranı modülü
dissociate ayrıştırmak
dissociation ayrışma
dissoluble erir, eriyebilir
dissolve eritmek, erimek
distaff öfke
distance uzaklık, mesafe
Distance ring Rondela
distil damıtmak
distillation damıtma
distillation flask damıtma balonu
distilled water damıtık su
distribute dağıtmak
disulpide disülfür
divide bölmek, ayırmak
doctor raklı, sıyırıcı
doctor blade rakle bıçağı, sıyırma bıçağı
doctor streak rakle izi
doctur knife rakle bıçağı, sıyırma bıçağı
doeskin dişi geyik derisi
doffer penyör, tarak
Doffer Doffer
Doffer beam Tutucu rayı, Takım değiştirici rayı
Doffer beam (Außengreifer) Takım değiştirici çubuğu (Dıştan kavrayıcıda)
Doffer Data Window "Takım Değiştirici Verileri" ekranı
Doffer height Takım değiştirici yüksekliği
Doffer in step 00 Takım değiştirici 00 basamağında
Doffer latch Iğ kancası
Doffer Service Operation Window "Takım Değiştirici Servis Çalışması" ekranı
dog hair köpek kılı
Door Koruyucu kapı
Door Kapı
Door contact switch Kapı temas şalteri
dope dyeing yığın boyama
dosage dozaj
dose doz
dosing machine dozaj makinesi
double-faced çift yüzlü
double çift; katlamak
double bond çift bağ
double calender çift kalandır
double decomposition çifte bozunma
double doctor knife çift rakle
double sizing çift yüz apresi
Double underwinding fe Çift dip sarım flanşı
doubled yarn bükümlü iplik, çiftkat iplik
doubler katlama makinesi
down kuştüyü; tüy, hav
down resistant tüy geçmez, kuştüyü geçmez
downproof tüy geçmez, kuştüyü geçmez
Downwind Aşağıya sarım
Downwinding Downwound wrap Aşağıya sarım
downy tüylü
dozen düzine
Draft Çekim
Draft gearing Çekim sistemi tahriği
Drafting plane Çekim alanı düzeyi
Drafting system Çekim sistemi
Drafting System Data Window "Çekim Sistemi Verileri" ekranı
Drafting zone Ekartman mesafesi
Drafting zone Çekim bölgesi
Dragchain retainer Çekme zinciri tutucusu
drape perde
drapery kumaş, perdelik kumaş; manifatura
drawers külot, don
drawing çizim; çekme, çekim
drawing frame çekme makinesi
dress elbise, giysi; giyinmek
dress fabric elbiselik kumaş
dressing haşıl
dressing gown sabahlık, ropdöşambr
drier kurutucu
drill diril
drip-dry sıkma istemeyen, ütü istemeyen
Drip pan Damlama kabı
Drive - limit stop Tahrik hareketinin kesilmesi
Drive Tahrik, Kumanda
Drive motor Çalıştırma (tahrik) motoru
Drive motor Tahrik motoru
Drive motor forward motion Tahrik motoru ileri hareketi
Drive motor return motion Tahrik motoru geri hareketi
Drive of the lifting mechansim Kurs hareketi tahriği
Drive pulley Tahrik kasnağı, Cer kasnağı
Drive shaft Eksantrik kam mili
Drive wheel Tahrik dişlisi
Driving belt Tahrik kayışı
drop damla; damlamak
dropping glass pipet
drum tambur, silindir
dry-cleaning detergent kuru temizleme deterjanı
dry kuru; kurutmak; kurumak
dry cleaning kuru temizleme
dry distillation kuru damıtma
dry finishing kuru apreleme
dry weight kuru ağırlık
dryer kurutucu
drying kurutma maddesi
drying agent kurutma maddesi
drying apparatus kurutma aygıtı
drying chamber kurutma odası
drying cylinder kurutma silindiri
drying equipment kurutma donanımı
drying installation kurutma tesisi
drying machine kurutma makinesi
drying machine kurutma makinesi
drying plant kurutma tesisi
drying plant kurutma tesisi
drying roller kurutma silindiri
drying stenter germeli kurutma makinesi
dub yağlayıp yumuşatmak (deri)
duck dok, branda bezi
duffle kalın havlı yünlü kumaş
dull donuk, sönük, mat
dull effect mat efekt
dull finish matlık apresi
dulling matlaştırma
dulling agent matlaştırma maddesi
dupion dupiyon
duplex çift, dubleks
duplex printing dubleks baskı
duplex printing machine dubleks baskı makinesi
durability dayanıklılık, sağlamlık
durable dayanıklı, sağlam
duration süre, müddet
dust-tight toz geçirmez
dust toz
dustproof toz geçirmez
duvetine divitin
dvetyn(e) divitin
dye boya; boyamak
dye absorption boyanabilirlik, boyanabilme
dye affinity boyanabilirlik, boyanabilme
dye autoclave basınçlı boyama aparatı
dye back boya teknesi, boya kabı
dye base boya bazı
dye bath boya banyosu
dye beam boya levendi
dye beck boya teknesi, boya kabı
dye bobbin boyama bobini
dye core boyama bobini
dye feeding roller boya merdanesi
dye fixing agent boya fiksaj maddesi
dye liquor boya banyosu
dye mordant boya mordanı
dye padder boya fuları
dye penetration boya nüfuzu, boyanın içe işlemesi
dye remover boya çıkarıcı
dye retarder boya geciktirici
dye solution boya çözeltisi
dye tube boya bobini
dye wessel boya kabı
dye winch boya haspeli
dye wood boya ağacı
dye works boyahane
dye yield boya verimi
dyeability boyanabilirlik
dyed-in-the-wool boyalı iplikten yapılmış
dyehouse boyahane
dyeing boyama bobini
dyeing accelerator boyama hızlandırıcı
dyeing apparatus boyama aygıtı
dyeing auxiliary boyama yardımcı maddesi
dyeing beam boyama levendi
dyeing industry boya sanayi
dyeing machine boyama makinesi
dyeing plant boyahane
dyeing power boyama gücü
dyeing temperature boyama sıcaklığı
dyer boyacı
dyestuff boyarmadde, boyarözdek
dyestuff dusting boyarmadde uçuntusu
dyestuff flight boyarmadde uçuntusu
dynamic dinamik, devingen
- E -
Ear protectors Kulak koruyucu
easy-care yıkanıp giyilebilen, ütü istemeyen
easy kolay
eau de Javel Javel suyu
ebonite ebonit
ebullioscopy ebüliyoskopi
ecru silk ham ipek, sert ipek, ekrü ipeği
edge kenar
effect etki, efekt
effect thread efekt ipliği, fantezi iplik
effective etkili
effervescence köpürme, efervesans
elasticy esneklik, elastikiyet
elastomer elastomer
Electric shock Elektrik çarpması
Electrical parts list Cihaz listesi
electricity elektrik
electrochemical elektrokimyasal
electrochemistry elektrokimya
electrode elektrot
electrodialysis elektrodiyaliz
electrokinetic elektrokinetik
electrolysis elektroliz
electrolyte elektrolik
electrolytic elektrolitik
electrolytic bleaching elektrolitik ağartma
Electromagnetic brake Elektromanyetik fren
Electromagnetic clutch Elektromanyetik kavrama
electromotive elektromotor
electrophoresis elektroforez
electrophoretic elektroforetik
electropolishing elektropolisaj, elektriksel parlatma
elevator asansör
Elitop EliTop, EliTube
Elitube EliTop, EliTube
Elivac suction system EliVac emiş sistemi
elongation uzama, genişleme
elongation at break kopma esnemesi
emboss gofreleme, kabartma apresi
embossed print kabartma baskı
embossing gofraj, kabartma
embossing calender gofre kalandırı, baskı kalandırı
embossing effect kabartma efekti
embossing felt gofre keçesi
embossing machine gofre makinesi, kabartma makinesi
embossing machine gofre silindiri
embroider nakış işlemek, işlemelerle süslemek
embroidery işleme, nakış
embroidery yarn nakış ipliği
Emergency button İmdat kapama butonu
Emergency link İmdat kapama zinciri
Emergency pull cord Imdat kapama kordonu
Emergency stop mechanism Imdat kapama cihazı
Emergency Stop Window "İmdat Duruş" ekranı
Emergency switch with pull cord Çekme kordonlu imdat kapama şalteri
Emergency switch with pull cord Çekme kordonlu imdat kapama şalteri
emery zımpara
emery paper zımpara kağıdı
emission yayım, emisyon
employer işveren
empty boş; boşaltmak
Empty peg-trays Masura yerleşimine ara vermek
emulsification emülsiyonlaştırma
emulsify emülsiyonlaştırmak
emulsifying agent emülgatör, emülsiyonlama maddesi
emulsifying power emülsiyonlaştırma gücü
emulsion sıvı asıltı, emülsiyon
emulsion paint emülsiyon boya
emulsion thickening emülsiyon patı
enamel emay, mine
enamelled emaye
End-break İplik kopuşu
End piece Çıkıntı
End piece Son parça
endless sonsuz
Endless belt Sonsuz kayış
endless blanket sonsuz blanket
endophily endofili
endothermic ısıalan, endotermik
Endstock Emiş kafası (iplik makinesinde)
Energy erke, enerji
energy conversion enerji dönüşümü, erke dönüşümü
Engage toothed rack of the package holder Dişli çubuk geçirme
engineer mühendis
engrave oymak, hakketmek
engraver oymacı hakkak
engraving gravür, oyma
engraving machine gravür makinesi, oyma makinesi
enrich zenginleştirmek
enrichment zenginleştirme
entrace giriş
Entry of Conveyor System Data Window "Taşıma Sistemi Verilerinin Girişi" ekranı
Entry of Doffer Data/Functions Window "Takım Değiştirici Verileri / Fonksiyonları Girişi" ekranı
Entry of Doffer Heights Window "Takım Değiştirici Yüksekliklerinin Girişi" ekranı
Entry of Doffer Timing Window "Takım Değiştiricinin Zamanlanmasının Girişi" ekranı
Entry of Ring Rail Heights Window "Bilezik Sehpası Yüksekliklerinin Girişi" ekranı
Entry of Speed Factors Window "Hız Faktörlerinin Girişi" ekranı
Entry of Spinning Speed Window "Eğirme Hızının Girişi" ekranı
Entry of values Değerlerin girilmesi
environment çevre
environmental pollution çevre kirlenmes i
enzyme enzim
epsom salt acı tuz, mangnezyum sülfat
equal eşit
equation denklem
equilibruim denge
equipment donatım, gereçler
equivalent eşdeğer
erect yapmak, kurmak
Erlenmeyer flask erlenmayer
erode aşındırmak, yemek
error limit hata sınırı
erucic acid erüsik asit
esterification esterleşme
etamine etamin
etch aşındarmak, yakmak
etched-ourpattern yakma deseni, aşındırma deseni
eutectic ötektik
eutectoid ötektik karışım
evaporate buharlaşmak; buharlaştırmak
evaporation buharlaşma
evaporator buharlaştırıcı
evening dress gece elbisesi, tuvalet
evening shade akşam nüansı
exact tam; doğru
examine incelemek, muayene etmek
excellent mükemmel, kusursuz
excessive aşırı
exhaust çektirmek; bitirmek, kütekmet
exhaust process çektirme yöntemi
exhaust steam çürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar
exhaust vapours buhar bulutları
exit çıkış
exophily eksofili
exothermic ısıveren ekzotermik
exothermic reaction ısıveren tepkime, ekzotermik reaksiyon
expand açmak, yaymak, genişletmek
expander enine açıcı, enine açma donanımı
expander roller enine açma valsi, enine açma roliği
expansion genleşme
expansion factor genleşme katsayısı
experiment deney
experimental deneysel
explosion patlama
export ihraç etmek
exportation dışsatım, ihracat
expose tutmak, maruz bırakmak
exposure maruz kalma; poz
express sıkmak
expression effect sıkma etkisi, sıkma efekti
expression roller sıkma silindiri, sıkma merdanesi
extend uzatmak, genişletmek
extract çıkarmak; özüt, ekstrat
extract wool ekstrat yünü
extraction özütleme, ekstaksiyon
extraction of fat yağ çıkarma
Eye bolt Delikli civata
Eyelet Göz
Eyelet Iplik rehberi gözü
- F -
fabric-printing machine kumaş baskı makinesi
fabric kumaş, dokuma
Fabric Kumaş
fabric appearance kumaş görünümü
fabric printing kumaş baskısı
fabric softener kumaş yumuşatıcı
fabric weight kumaş ağırlığı
fabrication fabrikasyon
fabrick back kumaşın terz yüzü
face yüz
factory fabrika
fade rengi atmak, solmak
faggot stitch ajurlu nakışta kullanılan dikiş
fallen wool ölü hayvan yapağısı
faller roller rakkas vals, ayak uydurma silindiri
false yanlış, hatalı
false twist sahte büküm, yalancı büküm
False twist Yalancı büküm
false twisting machine sahte büküm makinesi, yalancı büküm makinesi
fan yelpaze
Fan Fan kanatları
Fan Fan pervanesi
Fan cover Fan muhafazası
Fan drive Fan tahriği
Fan housing Fan kapağı
Fan motor Fan motoru
Fan unit Fan ünitesi
fancy goods fantezi mallar
fancy thread fantezi iplik
fancy yarn fantezi iplik
Fancy yarn equipment (Allgemein) Fantazi iplik donanımı
fas to stoving sülfüroz aside dayanıklı
fas to sulpurous acid sülfüroz aside dayanıklı
fas to water suya dayanıklı
fashion moda
fashion parade defile
fashionable moda, modaya uygun
fasness to alkali alkali haslığı
fast solmaz, sabit
fast colour base diazo bazı
fast colour salt diozo tuzu
fast dye has boya, solmaz boya
fast finish has apre
fast to acids aside dayanıklı
fast to alkali alkaliye dayanıklı
fast to bleaching beyazlatmaya karşı has, ağartmaya karşı dayanıklı
fast to decatizing dekatirlemeye dayanıklı
fast to ironing ütüye karşı has
fast to perspiration tere karşı dayanıklı
fast to pressing ütüye karşı has
fastness haslık
fastness to bleaching ağartma haslığı, beyazlatma haslığı
fastness to boiling kaynatma haslığı
fastness to carbonizing karbonizasyon haslığı
fastness to cleaning temizleme haslığı
fastness to crabbing yaş fiksaj haslığı
fastness to decating dekatirleme haslığı
fastness to detergents deterjan haslığı
fastness to dry cleaning kuru temizleme haslığı
fastness to fulling dinkleme haslığı
fastness to ironing ütü haslığı
fastness to kier boiling kazanda pişirme haslığı
fastness to light ışık haslığı
fastness to mercerizing merserizasyon haslığı
fastness to milling dinkleme haslığı
fastness to perspiration tere karşı dayanıklılık
fastness to potting yaş dekatür haslığı
fastness to pressing ütü haslığı
fastness to processing fabrikasyon haslığı
fastness to rain yağmur haslığı
fastness to rubbing sürtünme haslığı
fastness to saltwater tuzlu su haslığı
fastness to setaming buharlanma haslığı
fastness to soap sabunlama haslığı
fastness to solvents çözücü haslığı
fastness to storage depolama haslığı
fastness to sunlight güneş ışığı haslığı
fastness to washing yıkama haslığı
fastness to water suya karşı dayanıklılık
fastness to water drops su damlası haslığı, su lekesi haslığı
fastness to water spotting su damlası haslığı, su lekesi haslığı
fastness to weathering hava haslığı,hava etkilerine karşı dayanıklılık
fat yağ
fat content yağ miktarı
fat solvent yağ çözücü
fatique test yorulma testi
fatty yağlı
fatty acid yağ asidi
fatty mordant yağlı mordan
faultless kusursuz, hatasız
faulty kusurlu, hatalı
faulty workmanship fabrikasyon hatası
fawn açık kahverengi
fber saturation value lif doyma sayısı
feather tüy, kuştüyü
feed-roller clearer besleme silindiri temizleyicisi
feed-roller clearer besleme silindiri temizleyicisi
feed beslemek; besleme
Feed Besleme
Feed by converter tops Koparma konvertör prosesi
feed regulator besleme regülatörü
feed regulator besleme regülatörü
feed roller besleme silindiri, besleme valsi
feed roller besleme silindiri, besleme valsi
Feed stop Fitil durdurma tertibatı
Feed track Besleme (nakil) bandı
Feed tube Besleme borusu
feed water besleme suyu
feeding liquor takviye çözeltisi
feeding roller besleme silindiri, giriş valsi
feedung funnel doldurma hunisi
feel tutum, kumaş tutumu
Feeler Yoklayıcı
fellmongered wool tabak yünü
felt keçe; keçeleşmek; keçeleştirmek
felt calender keçeli kalandır
felt cloth keçe kumaş
felted keçeli kalandır
felting keçeleşme
felting effect keçeleşme etkisi
felting machine keçe makinesi
felting power keçeleşme gücü, keçeleştirme yeteneği
felting shringake keçeleşme çekmesi, keçeleşme büzülmesi
fent parça kumaş
ferment maya, ferment
fermentation mayalanma, fermantasyon
festoon ager askılı buharlıyıcı, feston buharlayıcısı
festoon dryer askılı kurutucu, feston kurutucusu
festoon steamer askılı buharlayıcı, feston buharlayıcısı
Fetch lower yarn end Alt iplik ucunu alma
Fetch tubes from peg Peg'den masura alınması
Fetch upper yarn Üst ipliği alma
fiber lif
fiber affinity lif afinitesi, life karşı ilgi
fiber analysis lif analizi, lif çözümlemesi
fiber bindle lif demeti
fiber blend lif karışımı
fiber bunch lif demeti
fiber deterioration lif bozuşması
fiber end lif ucu
fiber length lif uzunluğu
fiber protecting agent lif koruyucu madde
fiber root lif kökü
fiber structure lif yapısı
fiber thickness lif kalınlığı
fibre lif
Fibre Lif
Fibre fineness Lif inceliği
Fibre lap Lif sarılması
Fibre staple length Ştapel uzunluğu
Fibre strands Lif kümesi
Fibres Lif malzemesi
Fibres Besleme malzemesi
fibril fibril
fibrion fibrion
fibrous lifli
figure desen
figured desenli
filament kesiksiz lif, filament
Filament balloon Filament iplik balonu
Filament bobbin Filament iplik-kops
filament glass yarn kesiksiz cam iplik
filament yarn filament iplik
filature iplikçilik; iplikhane, iplik fabrikası
fill doldurmak
filler dolgu gereci, dolgu maddesi
film film
film former film oluşturucu madde
filter süzgeç, süzmek
Filter box Filtre dolabı
Filter mat Filtre keçesi
filter paper süzgeç kağıdı, filtre kağıdı
Filter unit Bakım birimi = Filtre birimi
filtrate süzüntü, filtrat
final embossing son gofraj
final finish son apre
Final spinning speed Nihai eğirme hızı
Final spinning speed Nihai eğirme hızı
final treatment son işlem
fine-meshed sık ilmekli
fine ince
fine spinning ince büküm
fine spinning machine ince büküm tezgahı
fine spun ince eğrilmiş, çok inceltilmiş
fine structure ince yapı
finish apre, terbiye, bitim işlemi; aprelemek, terbiye etmek
finish boiler apre kazanı
finish breaker apre kırma makinesi
finish decating bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finish decatizing bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finished product son ürün, bitmiş ürün
finished witdh mamul eni, işlem sonu eni
finisher apreci, apre ustası
Finisher Finisör
finishing calender apre kalandırı
finishing machine apre makinesi
finishing padder apre fuları
finishing paste apre patı
fire ateş
fire resisting ateşe dayanıklı, ateşe dayanır
firebrick ateş tuğlası
fireproof yanmaz, ateşe dayanıklı
firm handle tok tutum, dolgun tutum
first print ön bsakı, alt baskı, zemin baskı
fishing net balıkçı ağı
fix sabitleştirmek, tespit etmek
fixation fiksaj, tespit
fixation machine fiksaj makinesi, tespit makinesi
fixative fiksaj maddesi, tespit maddesi
fixedd katı, koyu
fixing agent fiksaj banyosu, tespit banyosu
Fixing angle Bağlantı açısı
fixing bath fiksaj banyosu, tespit banyosu
flake topaklanmak, pıhtılaşmak
flame-proof alve dayanır, alev geçirmez, tutuşmaz
flame alev, yalaz
flame repellent alev itici, yanmaz
flannel flanel
flannelette flanel taklidi pamuklu kumaş
Flanschlager Flanj yatağı
Flap Klape
Flap Temizleme klapesi
Flap Çevirme klapası
Flap door Katlanır kapı
flared kloş
flash-ageing steamer şok buharlayıcı
flash ageing şok buharlama, yıldırım buharlama
flash drier şok kurutucu, hızlı kurutucu
flash drying şok kurutma, hızlı kurutma
flashing point parlama noktası
flat donuk, mat; düz
flatbed knitting machine düz örme makinesi
flaw defo
flax keten
flax comb keten tarağı
flax retting keten havuzlaması
flax seed keten tohumu
flax yarn keten ipliği
fleece yapağı
fleecy yünlü
flexibility bükülgenlik, esneklik
flexible bükülgen, esnek
Flexible head spanner Esnek başlı ingiliz anahtarı
Float switch Şamandıralı kesici anahtar
floating knife havada rakle
flock flok
flock printing flok baskı
flock printing machine flok baskı makinesi
flocking floklama
floor döşeme, zemin
floor covering yer kaplaması
Floor load capacity Zemin yoklama kapasitesi
Floor plan Yerleşim planı
floral floral
floret silk floret
floss silk bükülmemiş ipek, floş
flotation yüzdürme, flotasyon
flourescent brightening optik beyazlatıcı, optik ağartıcı
Flow chart Sinyal akış şeması
fluff yumuşak tüy; tüy döküntüsü, hav döküntüsü
fluffy yumuşak ve kaba tüylü
fluorescence florışıma, floresans
fluted roller yivli silindir
Flutes Oluklu alan
Fly Uçuntu
fly frame flayer, fitil makinesi
flyer flayer, fitil makinesi
foam köpük; köpürmek
foam inhibitor köpük önleyici madde
foaming agent köpürtücü madde
foaming power köpürme gücü
fold katlamak, paftalamak, istiflemek; kıvrım, pli
folder katlama makinesi
folding machine katlama makinesi
folding truck katlama arabası
Follower Takip çubuğu
foot ayak
foot locks etek yapağısı, bacak yapağısı
Footstep bearing, axial Aksiyal dip yatağı
Footstep bearing, radial Radyal dip yatağı
Footstep support Dip yatağı desteği
force güç, kuvvet
foreman ustabaşı
Fork-shaped legs of the gauge Çatal
Fork head Çatal bağlantısı
form biçim, şekil
formaldehyde formaldehit
formation oluşum
formic acid formik asit, karınca asidi
formula formül; reçete
Forward motion İleriye doğru akma
foulard fular; fular makinesi
four-colour printing dört renkli baskı
four-roll calender dört silindirli kalandır
four-roller friction calender dört silindirli friksiyon kalandırı
fractional distillation ayrımsal damıtma, fraksiyonlu destilasyon
fractionation ayrımsal damıtma, fraksiyonlu destilasyon
frame germe makinesi
free serbest
free energy serbest enerji
free of size haşılsız, haşılı sökülmüş
freeze donmak; dondurmak
freezing point donma noktası
freight navlun
freon freon
frequency sıklık, frekans
Frequency Frekans
Frequency inverter Frekans invertörü
Fresh oil Taze yağ
freshen up canlandırmak, canlılık vermek
friction sürtünme, friksiyon
friction calender parlatma kalandırı, friksiyon kalandırı
friction texturing friksiyon tekstüre, sürtünmeli tekstüre
frieze ratine etmek; şayak
friezing machine ratine makinesi
frill farbala, fırfır, kırmalı yaka
Front bottom roller Çıkış alt silindiri
Front levelling gauge Uzunluk şablonu
front roller ön silindir, ön vals
Front roller suction çıkış silindiri emişi
Front top roller Ön üst silindir
froth köpük; köpürmek
fructose früktoz, meyve şekeri
fuchsine füksin
fuel yakıt
fuel oil yağyakıt, fuel oil
fugacity fügasite, kaçarlık
full-width washing mahcine açık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi
full dinklemek; koyu; derin, dolu
full finish tam apre
full handle tok tutum, dolgun tutum
full shade tam ton
fuller dinkleme makinesi
fulling dinkleme
fulling asistant dinkleme yardımcı maddesi
fulling cylinder dinkleme silindiri, dinkleme merdanesi
fulling felt finkleme keçesi
fulling fold dinkleme kırışığı
fulling machine dinkleme makinesi
fulling mill dinkleme makinesi
fulling roller dinkleme silindiri, dinkleme merdanesi
fully fashioned bedeni sımsıkı saran
fully synthetic tamamen sentetik
function işlev, fonksiyon
Function Fonksiyon
Function key Fonksiyon tuşu
functional group işlevsel kök, fonksiyonel grup
fungal amylase mantar amilazı
fungus mantar
funnel huni
funnel spinning method hunili lif çekme yöntemi
fur kürk; post
fur coat kürk manto
furnace fırın
furnishing fabrics döşemelik kumaşlar
furnishings döşeme, mefruşat, mobilye
furniture mobilya
Fuse Sigorta
fustian dimi
fuzz kuştüyü
- G -
gabardine gabardin
galette taşıma rulosu
gamma gama
gamma rays gama ışınları
Gap Açıklık
garment giysi, elbise
garment industry konfeksiyon, hazır giyim
gas gaz; yakmak
gas analysis gaz analizi, gaz çözümlemesi
gas singeing machine gazlı yakma makinesi
gas washing bottle gaz yıkama şişesi
gasify gazlaştırmak
gassing yakma, gazeleme
gassing machine gazlı yakma makinesi
Gauge Aralık
Gauge Şablon, Masdar
gauze gaze, tül
gauze bandage gazlı bez
gear dişli
Gear change positions Dişli değiştirme pozisyonları
Gear motor Tahrik motoru
Gearing Sarım mekanizması
Gearing for the lifting mechanism Kurs hareketi tahrik dişli sistemi
gel pelte, jel
gelatine jelatin
General malfunction Genel arıza
General plan Genel plan
generator üreteç, jeneratör
genuine gerçek, hakiki
georgette jorjet
germ mikrop
germeable geçirgen
gig şardonlamak, tüylendirmek
gin çırçır; çırçırlamak
ginned wool çırçırlanmış pamuk
glacé düz, parlak, glase
glass cam
glass fibre cam lifi
glass wool cam yünü
glaze cilalamak, perdahlamak
glazed finish parlaklık apresi
glazing calender parlatma kalandırı
glazing machine parlatma makinesi
glide kaymaz
glitter parıldamak
gloss parlaklık; cila, perdah
gloss effect parlaklık efekti
glove eldivan
Gloves Eldiven
glue tutkal
glycerin(e) gliserin
Gobelin goblen, duvar halısı
Gobelin stitch goblen örgüsü
godet gode
goffer kırmak, kıvırmak, kırma yapmak
gold altın
gold brocade altın brokar
good side yüz, kumaşın ön yüzü
got hair keçi kılı
gouache guvaş
grain-leather tüylü yüzü işlenmiş deri
grained taneli
gram-atom atom-gram
gram gram
gramme gram
graphite grafit
graphite fibre grafit lifi
Grasper Kavrayıcı
Grasper bar Tutucu rayı, Takım değiştirici rayı
gray gri
greanide grenadin
grease yağlamak
Grease Gres yağı
Grease Sıvı gres
Grease gun Gres tabancası
grease milling yağli dinkleme
Grease nipple Gres rekoru
grease resistant yağa karşı dayanıklı
grease wool yağıltılı kapak, kirli yün
greasing agent yağlama maddesi
greasy yağlı, yıkanmamış
greasy wool yağıltılı kapak, kirli yün
green yeşil
green retting yeşil havuzlama(keten)
greige boyanmamış
grey gri, külrengi
grey cloth ham ürün, ham mamul
grey cotton ham pamuk
grey cotton cloth amerikan bezi
grey goods ham tekstil ürünleri
grey sacle gri skala
grind öğütmek
Gripper Tutucu
gripper shuttle loom mekikli dokuma tezgahı
gripper weaving machine kancalı dokuma tezgahı, şişli dokuma tezgahı
Groove Yiv
Grooved drum Yivli tambur
Grooved drum Yivli tambur
grosgrain grogren, gron
gross brüt
gross weight brüt ağırlık
ground zemin; zeminlemek
ground colour zemin rengi
ground design zemin deseni
ground dyeing zemin boyama
group grup, küme
guanaco wool guanako yünü
Guide lever Çevirme kolu
Guide rail Klavuz çubuğu (Sıcak presleme donanımı)
guide roller sevk roliği, kılavuz silindir
Guide sleeve Klavuz yüzüğü
Guiding element Kızak parçası
Guiding roll Klavuz silindiri
guipire gipür
gum zamk
gum arabic arapzamkı
gum targacath kitre
guncotton pamuk barutu
- H -
hackle keten ve kendir tarağı
hair kıl, tüy
hair mordant kıl mordanı
Hair net Ince saç filesi
half-boil yarı kaynatmak
half-silk yarı ipek
half yarı, yarım
half linen yarı keten
half wool yarı yün
halogen halojen
hammer çekiç, tokmak
hammer fulling mill tokmaklı dinkleme makinesi
hand-woven elle dokunmuş
hand el; tulum
hand knitting machine el örgü makinesi
hand knotted elde dokunmuş
hand loom el tezgahı
handbag el çantası
handkerchief mendil
handle tutum
handmade el işi
Handwheel El çarkı
hank çile
hank dyeing machine çile boyama makinesi
hank holder çile taşıyıcı
hank mercerizing çile merserizasyonu
hank washing machine çile yıkama makinesi
hank winder çıkrık
hank yarn çile ipliği
hank yarn printing machine çile iplik baskı makinesi
hanky mendil
hard-wearing dayanıklı, sağlam
hard sert
hard coal taşkömürü
hard fibers sert lifler
hard soap sert sabun
hard twisted sıkı büklümlü
hard water sert su
Hard/soft core yarn Core (özlü) iplik sert/yumuşak
harden sertleştirmek
hardening agent sertleştirme maddesi
hardness sertlik
harl keten ipliği, kenevir ipliği
harmony harmoni, uyum
harsh sert
harsh feel sert tutum
hat şapka
hatching haşur, ştrif
head baş
headscraf başörtüsü
Headstock Tahrik kafası
heat-setting termofiksaj
heat-setting shrinkage fiksaj çekmesi
heat ısı, sıcaklık; ısıtmak
heat consumption ısı tüketimi
heat loss ısı kaybı, ısı yitimi
heat resisting ısıya dayanıklı
heat sealing process eritmeli kaplama yöntemi
heat transfer ısı aktarımı
heating and batching chamber termo bekletme odacığı
heavy ağır
heavy metal ağır metal
heavy oil ağıryağ
heckle ditmek, taramak (keten, kenevir)
heddles gücü takımları
hegh-boiling yüksek derecede kaynar
height yükseklik
Height setting Yükseklik ayarı
hemicellulose hemiselüloz
hemp kenevir, kendir
hemp breaking machine kenevir sakı kırma makinesi
hemp fibres kenevir lifleri
hemp rope kenevir halat, kenevir ip
hemstitch kenar dikişi, kenar süsü
hermetic hava sızdırmaz, hava geçirmez
herringbone sititch çapraz dikiş, iğneardı dikiş
hesks döküntü, telef
hessian kaba kendir bezi
heterocyclic heterosiklik
heterogeneous çoktürel, heterojen
Hexagon part Altı köşe
hexanitrate heksanitrat
hide post, hayvan derisi
high-frequency drying yüksek frekanslı kurutma
high-grade finish kaliteli apre
high-pile fabric uzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş
high-temperature dyeing yüksek sıcakta boyama
high bulk yarn hacimli iplik, HB-iplik
high frequency yüksek frekans
high modulus filament yarn yüksek modüllü filament iplik
high pile uzun tüy, uzun hav
high pressure yüksek basınç
high tension yüksek gerilim
high voltage yüksek gerilim
hogget wool ilk kırkım yünü
hoisery penye
Holding spring Tutucu yay
hole delik, çukur
hollow içi boş
Hollow spindle Oyuk iğ
Hollow spindle drive oyuk iğ tahriği
home textiles döşemelik kumaşlar
homogeneous tektürel, homojen
homopolar homopolar
hood başlık, kukuleta, kapşon
Hook Kanca
Hooked knife Kancalı bıçak
horizontal yatay
horsehair at kılı
hose çorap
hosiery çoraplar; çorap fabrikası; dokuma, mensucat
hot-air chamber sıcak hava odacığı
hot-air drying sıcak havayla kurutma
hot-air setting termofiksaj
hot-oil dyeing kızgın yağda boyama
hot-press sıcak pres
hot-press ütülemek
hot-water retting sıcak suda havuzlama
hot air sıcak hava
hot calender sıcak kalandır
hot dissolving method sıcak çözme yöntemi
hot embossing sıcak gofraj
hot mercerization sıcak merserizasyon
Hot pressing device Sıcak presleme donanımı
hot water sıcak su
hotflue hot-flue
house ev
hoysaccharide polisakarit
huckaback havluluk kumaş
hue renk
humidify nem, rutubet
hybrid kırma, melez
hydrate hidrat
hydrate cellulose hidrat selüloz
hydration hidrasyon
hydro-extract suyunu almak, santrifüjlemek
hydro-extraction suyunu alma, santifüjleme
hydrocarbon hidrokarbon
hydrocellulose hidroselüloz
hydrochloric acid hidroklorik asit
hydrocynaic acid hidrosiyanik asit, prusik asit
hydrofixation hidrofiksaj
hydrogen hidrojen
hydrogen bond hidrojen bağı
hydrogen chloride hidrojen klorür
hydrogen ion hidrojen iyonu
hydrogen peroxide hidrojen peroksit
hydrogen sulphide hidrojensülfür
hydrogenation hidrojenleme, hidrojenasyon
hydrogenous hidrojenli
hydrolysis sulu ayrışım, hidroliz
hydrolytic hidrolitik
hydrolyze hidrolizlemek
hydrophilic hidrofil, susever
hydrophily hidrofili, suseverlik
hydrophobic hidrofob, susevmez
hydrophobic su itici
hydrophoby hidrofobi, susevmezlik
hydrosulphite hidrosülfit
hydroxide hidroksit
hygienic hijyenik
hygrometer nemölçer, higrometre
hygroscope higroskop
hygroscopic higroskopik, nemçeker
hyosulphite ditiyonit, hiposülfit
hypochlorite hipoklorit
hypsochrome hipsokrom
- I -
ice colour buz boyası, azoik boya
ice dyestuff azoik boya
ideal ideal
ideal gas ideal gaz
ignition test yakma deneyi
imitation taklit
imitation astrakhan astragan taklidi
imitation fur kürk taklidi
imitation leather suni deri, yapay deri
immediate crease recovery angle sıçrayış açısı
immerse batırmak, daldırmak
immersion finishing daldırmalı apre
immersion roller daldırma silindiri, daldırma valsi
impermeability geçirimsizlik
impermeable geçirimsiz, sugeçirmez
impervious geçerimsiz
import ithal etmek
importation ithalat, dışalım
impregnate emdirmek, içirmek
impregnating agent emdirme maddesi
impregnating bath emdirme banyosu
impregnating machine emdirme makinesi, fular
impregnation emdirme, içirme
imprint basmak
impurity kirletici (madde); katışkı, safsızlık
incombustible yanmaz
incrustation su taşı, kazan taşı
indanthrene indatren
india rubber kauçuk
indian hemp hintkeneviri
indicator belirteç, gösterge, indikatör
indicator paper belirteç kağıdı, gösterge kağıdı, indikatör kağıdı
indigo çivit, indigo
indigo blue çivit mavisi, indigo mavisi
indigo printing indigo baskı
indigo vat indigdo teknesi
indigo white indigo beyazı
indigosol dyestuff indigosol boyarmadde
indirect dolaylı, endirekt
individual fibre tek lif
industrial endüstriyel, sınai
industrial district endüstri bölgesi
industrial fabrics endüstriyel kumaşlar
industrial waste water sanayi atık suyu
industrialization sanayileşme, endüstrileşme
industry endüstri, sanayi
inert eylemsiz, inert, atıl
inflammable yanıcı, kolay tutuşur
influence etki
infrared kızılaltı, enfraruj
infrared drying (process) enfraruj kurutma, kızılaltı kurutma
infrared spectroscopy kızılaltı spekstropi, enfraruj spektroskopi
ingrain dyestuff inkişaf boyası, diazo boyası
ingredient bileşen
inhibitor yavaşlatıcı, inhibitör
initial bath başıç banyosu
initial colour başıç rengi
initial liquor başıç banyosu
initial speed başıç hızı, ilk hız
injection rinsing machine püskürtmeli durulama makinesi
inlet giriş
inorganic anorganik
inorganic chemistry anorganik kimya
input girdi
insect böcek
insecticide böcek öldürücü, insektisit
insoluble çözünmez
inspection machine kumaş kontrol makinesi
instable kararsız, istikrarsız
insulate yalıtmak, izole etmek
insulation yalıtım, izolasyon
intensity şiddet, yeğinlik
intensive yoğun
interaction etkileşim
interior decorator içmimar
interior fittings mefruşat
interline orta astarı koymak (kumaşa)
interlock fabric interlock, interlok örgü
interlock knitting machine interlock, interlok örgü makinesi
intermediate ara
intermediate colour ara renk
intermolecular moleküllerarası
intermolecular forces moleküllerarası kuvvetler
international uluslar arası
inversion evirtim, inversiyon
iodine iyot
ion iyon
ion exchange iyon değiş tokuşu
ion exchanger iyon değiştirici
ionic iyonik
ionization iyonlaşma
iridescent colour yanardöner renk
iridescent effect yanardöner görünüm, janjan efekti
iridescent lustre yanardöner parlaklık
iron demir; ütü, ütülemek
iron detector demir detektörü
iron mould pas lekesi
ironing ütüleme
ironing machine ütü makinesi, ütü presi
ironing press ütüleme presi, ütü presi
ironing press ütüleme presi, pres
irreversible tek yönlü, tersinmez
isocyanate izosiyanat
isoelectric eşelektrik, izoelektrik
isoelectric point eşelektrik nokta, izolelektirik nokta
isolate yalıtmak, izole etmek
isolation yalıtım, izolasyon
isotactic izotaktik
isothermal eşısıl, izortermik
isothermal dyeing eşısıl boyama, iztormik boyama
isotope yerdeş, izotop
isotropic izotrop, eşyönlü
isotropy izotropi
istrument alet, araç
- J -
jacket ceket
jaconet jakona
jacpuard loom jakar dokuma tezgahı
jacpuard weaving jakar dokumacılığı
jacquard jakar
jacquard circular knitting machine jakar yuvarlak örgü makinesi
jacquard hand knitting machine jakar el dokuma makinesi
Jam Sıkışma
Japan silk Japon ipeği
jaspé jaspe
Javel water Javel suyu
jeans blucin
jersey örme kazak; makine örgüsü kumaş
jet düze, meme, ağız
jet ager püskürtmeli buharyalıcı
jet drier düzeli kurutucu
jet dyeing machine püskürtmeli boyama makinesi
jet finishing machine püskürtmeli apre makinesi
jet orifice püskürtme memesi
jet rope rinser düzeli halat yıkama makinesi
jet steamer püskürtmeli buharlayıcı
jigger jigger
jockey roller rakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma silindiri
jumper kazak, süveter
jute jüt, hintkeneviri
- K -
kamala kamala
kapok kapok
kemp kaba kıl, yünde kalın kıl
kenaf kenaf
keratin keratin
kerchief başörtüsü, eşarp
kettle kazan
Key Anahtar
khaki haki; haki renk kumaş
kier-boil pişirmek, kazanda pişirmek
kier-decatizing machine kazan dekartir makinesi
kier kazan
kier boiling pişirme, kazanda pişirme
kier boiling fastness pişirme haslığı
kier boiling jigger pişirme jiggeri
kier boiling liquor pişirme çözeltisi
kier boiling plant pişirme tesisi
kier stain pişirme lekesi
kiering agent pişirme maddesi
kiering liquor pişirme çözeltisi
kiering oil pişirme yağı
knead yoğurmak
kneader yoğurma makinesi
knife bıçak
knit örmek
knitted fabrics örgü mallar, trikolar
knitting örgü, örme
knitting loom örgü tezgahı
knitting machine örgü makinesi
knitting needle örgü şişi
knitting wool örgü yünü
knitting yarn örgü ipliği
Knob Düğme
knop nope
knot düğüm
Knurls Kordon alanı
- L -
label etiket
laboratory laboratuvar
lace dantel, dantela; şerit, sırma
lacquer lake, vernik
lacquer printing lake baskı
lactam laktam
ladder-stitch iğneardı teyel, çapraz teyel
ladder çorap kaçığı
ladderproof kaçmaz
ladderproof finish kaçmazlık apresi, tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
ladies' dress materials kadın giyimi, kadın konfeksiyonu
ladle out hepsini kullanmak, hepsini çektirmek
lake kırmızı boya maddesi
lamé lame
laminate laminet; kaşelemek
lamp lamba
lamsb's wool kuzu yünü
lamskin kuzu derisi
lanolin(e) lanolin
Lap Vatka
Lap hook Vatka kancası
lastin finish kalıcı apre
lasting dayanıklı, sağlam
Latching mechanism Çekme kancası
latent gizli, gizli
latex lateks
Lattice apron Gözenekli apron
laudering instruction yıkama talimatı, yıkama kılavuzu
launder yıkayıp ütülemek, çamaşır yıkamak
laundering process yıkama işlemi
laundry çamaşırhane; kirli çamaşır
laundry blue çamaşır çividi
law of conservation of mass kütle korunum yasası
lawn patista
lay-on-air drier hava yastıklı kurutucu
layer kat, tabaka
leaching katıdan özütleme, liçing
lead kurşun
lead acetate kurşun asetat
lead chromate black kurşun kromat siyahı
Leading edge of the top apron cradle (Apron kafesinin) dönüş kenarı
Leather deri
leather goods deri eşyalar
leatherloth deriye benzer bir tür kumaş
lemon limon rengi
length uzunluk
Length measuring system Uzunluk ölçüm sistemi
lessen a bath banyoyu zayıflatmak
leuco löko
leuco base lökobaz
leuco compound lökotürev
leuco dye löko boya
leuco vat-dye löko küp boya
level düzgün, egal; düzgünleştirmek; egalize etmek
levelling düzgünleştirme, egalizasyon
levelling agent egaliz maddesi, düzgün boyama maddesi
levelling dye düzgün boyayan boya, muntazam boyayan boya
levelling power düzgün boyama gücü, muntazam boyama gücü
levelling stenter düzgünleştirme gergefi
Lever Kol
Lever Sallanır (döner) kol
Lever Control lever Kumanda kolu
Lever press Kollu pres
lifeless cansız, soluk
lifht calendering hafif kalandırlama, ılıman kalandırlama
lift asansör
Lift of the ring rail Kurs hareketini ilerletme
lifter platin
Lifter arm Kaldırma kolu
Lifter arm Takım değiştirici kolu
Lifter arm bracket Kaldırma kolu desteği
Lifter pulley CamEksantrik kam
Lifter pulley for balloon control cam Balon kontrol bileziği eksantrik kasnağı
Lifter pulley for balloon control rings Balon kontrol bileziği eksantrik kasnağı
Lifter pulley for ring rail Bilezik sehpası kaldırma makarası
Lifter pulley for yarn guide Iplik rehberi eksantrik kasnağı
Lifter rod Çekme mili
Lifter unit Kaldırma ünitesi
Lifting mechanism Kaldırma mekanizması
lifting wire platin
light-fast ışığa dayanıklı, solmaz
light-fastness ışık haslığı
light açık; hafif; ışık
Light Işıklı ikaz
Light Işık
Light emitting diode Işıklı diyod
Light emitting diode Işıklı diyod
Light pole Uyarı lambası kolonu
light resistance ışık haslığı
light roll hafif kalandırlama, ılıman kalandırlama
light tesisting ışığa dayanıklı, solmaz
lignin linyin
lime kireç
lime soap kalsiyum sabunu
lime water kireç suyu
limestone kireçtaşı
liming kıl dökme
limit sınır
line astarlamak
Line voltage Şebeke gerilimi
Linear drive Düz tahrik
linen keten kumaş
lingerie kadın iç çamaşırı
lining astar
lining fabric astarlık kumaş
Link to Bağlantılı
linoleum linolyum
linseed oil beziryağı
linsey-woolsey yünlü karışık keten ya da pamuk kumaş
lint kumaş tiftiği; keten tiftiği, pamuk tiftiği
lint docktor kontr-rakle
linter linter makinesi
linters linters
lipophilic yağsever, lipofil
lipuefy sıvılaştırmak; sıvılaşmak
liquid sıvı
liquor banyo
liquor flow banyo akışı
liquor pickup banyo alışı
liquor ratio banyo oranı
lisle thread fildekos, filtekoz, iskoç ipliği
list kumaş kenarı
litmus paper turnusol kağıdı
live steam taze buhar, taze istim
load ağırlaştırmak
Load capacity of the flor Zemin taşıma yükü
Load condition Masura yerleştirme durumu
Lock nut Karşı somun
Lock lever Emiş klapesi
Lock screw Sıkıştırma civatası
loden loden
long-wearing dayanıklı, sağlam
long uzun
Long staple fibres Uzun stapelli lif
Longitudinal members Boyuna parçalar
longitudinal shearing machine boyuna makaslama makinesi
loom dokuma tezgahı, tezgah
loom beam çözgü levendi
loom master dokuma ustası
loop ilmek, ilmik, düğüm
loop drier askılı kurutucu
loop thread-guide kıvrımlı iplik kılavuzu
looped yarn kıvrımlı iplik
looping plush kıvrımlı pelüş
loos of heat ısı kaybı, ısı yitimi
loos through bleaching beyazlatma kaybı, hasar kaybı
Loose boss top rollers with non-removable bosses Çıkarılabilir kovanlı serbest baskılar
Lot no. Parti numarası
lot parti
lounge suit günlük erkek takımı
low alçak, düşük
low lustre düşük parlaklık
low pressure alçak basınç
Lower yarn Alt iplik
Lower yarn check Alt iplik yoklama
Lower yarn end Alt iplik
Lower yarn suction arm Alt iplik emiş kolu
lubricant yağ, yağlama maddesi
Lubricant Yağlama yağı
Lubricant Yağlama maddesi
lubricate yağlamak
Lubricating device Gresleme aleti
lubricating felt yağlama keçesi
Lubricating gun Gres tabancası
lubrication yağlama
Lubrication chart Yağlama maddesi tablosu
Lug Cam Kam
lukewarm ılık
lumen lümen
luminosity parlaklık
luminous colour fosforlu boya
lustre parlaklık, parlak yüzlü kumaş; parlatmak
lustre decatizing parlatma dekatirlemesi
lustre finish parlaklık apresi
lustreless donuk, mat
lustrine sırlı kumaş
lustring parlatma dekatirlemesi
lustring calender friksiyon kalandırı, parlatma kalandırı
lustring machine parlatma makinesi
lustring press parlatma presi
lustrous parlak
lye sutdostik çözeltisi, alkali çözelti
lye bath sudkostik banyosu
lye recovery sudkostik geri kazanımı
lye resistant sudkostige dayanıklı
lyophilic liyofil, sıvısever
lyophobic liyofob, sıvısevmez
- M -
machine makine
Machine Makine
Machine foot Makine ayağı
Machine speed Makine hızı = Makine devri
Machined surface Pürüzü giderilmiş yüzey
maco cotton mako pamuğu
macromolecule dev molekül, makromolekül
madder kızılkök, kökboyası
magnesium chloride magnezyum klorür
magnesium oxide magnezyum oksit
magnesium sulphate magnezyum sülfat
Magnet retainer Manyetik tutucu
magnetic manyetik, mıknatıssal
magnifying glass büyüteç
main colour ana renk
Main draft Toplam çekim
Main draft Ana çekim
Main drafting zone Ana bölge genişliği
Main drive components Ana tahrik
Main drive motor Tahrik motoru
Main drive motor Ana tahrik motoru
Main drive shaft Ana tahrik mili
Main Menu Window "Ana Menü" ekranı
main sonstituent ana bileşen temel bileşen
Main spinning speed Ana eğirme devri
main switch ana şalter
Main switch Ana şalter
Main zone Ana bölge
Main zone condenser Ana bölge yoğunlaştırıcısı
Mains filter Ince filitre
Maize mısır
maize protein fibre mısır protein lifi
maize starch mısır nişastası
Malfunction Arıza
Malfunction code Hata kodu
Malfunction code Arıza kodu
Malfunction indication Hata mesajı
Malfunction Memory Window "Hafızadaki Arızalar" ekranı
Malfunctions Window "Arızalar" ekranı
maltose maltoz
man-made fibre sentetik lif, yapay lif
Man-made fibres Yapay lif
mangesium magnezyum
mangle çamaşır mengenesi; sıkmak
mangle effect sıkma efekti
mangle roller sıkma silindiri, sıkma roliği
Manila Manila keneviri
Manila hemp Manila keneviri
Manilla hemp Manila keneviri
Manometer manometre, basıölçer
mantilla başörtü, şal
Manual Doffer Operation Window "Takım Değiştiricinin Manuel Çalıştırılması" ekranı
manufacture yapım, imal; yapmak, imal etmek
Manufacturer's agent Servis partneri
manufacturing faul fabrikasyon hatası
mark işaret; marka
mark off akmak, bulaşmak, lekelemek
market Pazar; piyasa
mass-dyed çözelti halindeyken boyanmış
mass kütle
mass action law kütleler etki yasası, kütleler tesiri kanunu
mass production seri imalet, seri üretim
mat hasır; paspas; keçe; küçük halı
mat donuk, mat
match colours renkleri uyuşturmak
material kumaş
mathing suit mayo
matt donuk, mat
matter madde
matting hasır, hasır örgüsü
mattress şilte, döşek
mature olgun
maximum azami
maximum speed azami hız
maximum temperature maksimum sıcaklık
measure ölçü: ölçmek
measuring and folding machine ölçme-katlama makinesi
measuring and rolling machine ölçme-sarma makinesi
measuring device ölçme aleti
measuring machine ölçme makinesi
mechanical mekanik
mechanism mekanizma
mee prin vigore baskı
mee yarn melanj iplik
melt erimek; eritmek
melting point erime noktası
melton melton
melton finish melton apresi
membrane zar
Memory card Hafıza kartı
Memory module Hafıza modülü
mend onarmak, tamir etmek
mercerization merserizasyon
mercerization in grey ham ürün merserizasyonu
mercerize merserize etmek
mercerizing merserizasyon
mercerizing assistant merserizasyon yardımcı maddesi
mercerizing liquor merserizasyon banyosu
mercerizing machine merserize makinesi
mercerizing pad merserize fuları
mercury cıva
mercury mordant cıva mordanı
merino merinos koyunu; merinos yünü
merino wool merinos yünü
merino yarn merinos ipliği
metachrome dyeing metakrom boyama
metal-coat metal kaplamak
metal complex dyeing metal kompleks boyama
metal complex dyestuff metal kompleks boyarmaddesi
metal detector metal detektörü
metallic metalik
metallic lustre metalik parlaklık
metallic mordan metalik mordan
metallize metal kaplamak
metamerism metamerizm, metameri
metamery metameri, metamerizm
Meter counter Metre sayacı
methane metan
method yöntem, metod
methylated s pirik denatüre alkol
metric metrik
metric count metrik numara
milk of lime kireçsütü
mica mika
micelle misel
micro mikro
microfibril mikrofibril
microscope mikroskop
microwave drier yüksek frekanslı kurutucu
Middle bottom roller Orta alt silindir
migration migrasyon
migration inhibitor migrasyon önleyici
Milanesa Silk Milano ipeği
mildew küf
mildewproofing finish küflenmezlik apresi, küflenmezlik bitim işlemi
milk of lime kireçsütü
mill dinklemek
millable dinklemeye elverişli
milling dinkleme
milling crease dinkleme kırışığı
milling machine dink makinesi
milling machine with hammers tokmaklı dink makinesi
milling machine with rollers silindirli dink makinesi
milling stock tokmaklı dink makinesi
miltifilament yarn çok filamentli iplik
miltucolour pattern çok renkli desen
mineral mineral
mineral acid anorganik asit
mineral coal taşkömürü
mineral dyestuff mineral boyarmadde
mineral fibre mineral lif, anorganik lif
mineral mordant mineral mordan
mineral oil mineral yağı, madeni yağ
minimal minimal
minimum asgari, minimum
mink Amerika vizyonu
Minus button Eksi düğmesi
misten nemlendirmek
mix karıştırmak
mixed colour karışım rengi
mixed yarn karışık iplik
mixer karıştırıcı
mixing room karışım odası
mixture karışım
modacrylic fibre modakrilik
model model, manken
module modül
Module Modül
mohair tiftik, moher
mohair wool moher yünü
moire muare, hareli kumaş
moiré hareli; hareli kumaş
moiré calender muare kalandırı
moiré effect muare etkisi
moiré silk muare ipek
moist nemli, rutubetli
moist crosslinking nemli buruşmazlık terbiyesi
moistener nemlendirici
moistening agent nemlendirme maddesi
moisture-repellent nem itici
moisture nem, rutubet
moisture resistant neme karşı dayanıklı
mol mol
molar molar
mole mol
molecular moleküler
molecular weight molekül ağırlığı
molecule molekül
moleskin moleskin, köstebek kürkü, kadife pantolon
molleton molton
mollitan molton
molten metal bath ergimiş metal banyosu
molten metal dyeing machine ergimiş metal boyama makinesi
Monitoring of upper yarn Üst iplik gözlemi
Monitoring of yarn transfer İplik transferinin gözlemi
monkey wrench ingilizanahtarı
Mono-filament Monofilament
monochromatic monokromatik, tek renkli
monochromator monokromatör
monofilament monofil, monofilament, tek filament
monofilament yarn monofilament iplik
monomer monomer
monovalent tekdeğerli, monovalan
moquette moket
mordand dyeing mordan boyama
mordant mordan, boyasaptar
mordant dye mordan boyası
mordant dyestuff mordan boyarmaddesi
mordanting effect mordanlama efekti
mordanting power mordanlama gücü
morocco maroken
morocco leather sahtiyan
mortar havan
moth güve
mothproof güveye karşı dayanıklı
mothproof finish güveye karşı dayanıklılık apresi
Motor Motor
Motor block Motor bloğu
Motor fan Havalandırma aygıtı, Vantilatör
Motor plate Motor plakası
Motor protective switch Motor koruma şalterı
mould küf
mount monte etmek, kurmak
Mount Çıkarma
move hareket etmek; hareket ettirmek
mulberry silk has ipek
mule selfaktör
mull ince müslin
multi-bowl calender çok silindirli kalandır
Multi-filament Multifilament
multicolour dyeing çok renkli boyama
multicolour printing çok renkli baskı
multicoloured renkli, alacak
multifilament çok filamentli
multilayer fabric çok katlı kumaş
multiple çok
multiple bath dyeing çok banyolu boyama
multivalent çokdeğerlikli, polivalan
mungo mungo, paçavra yünü, rejenere yün
muslin muslin, musulin
- N -
nainsook nansuk
nankeen nankin
nap hav; tüylendirmek, şardonlamak
naphtha nafta
napkin peçete
naplees shearing dipten tıraşlama, dipten makaslama
napless tüysüz
napless finish tüysüz apre
napped tüylü, tüylendirilmiş
napping tüylendirme, şardonlama
napping effect tüylendirme etkisi, şardonlama efekti
napping machine tüylendirme makinesi, şardonlama makinesi
napping roller tüylendirme silindiri, şardonlama silindiri
napthol naftol
napthol dye naftol boyası
napthol dyeing naftol boyama
naptholate naftollemek
narrow dar, ensiz
natural doğal
natural cellulose doğal selüloz
natural colour doğal renk
natural dyestuff doğal boyarmadde
natural fibers doğal lifler
natural resin doğal reçine
natural rubber doğal kauçuk
natural silk doğal ipek
neat's leather öküz derisi
Neck bearing Boyun yatağı
neckerchief boyun atkısı
necktie kravat, boyunbağı
needle iğne; iğneyle dikmek
needlepoint oya işi, iğne dantelası
needlework iğne işi, dikiş; işleme
Neopren pressure switch Sentetik kauçuktan tahdit vidası
nep nope
Nep Neps
neppy nopeli
net
net curtain tül perde
net silk has ipek
net weight net ağırlık
nettle cloth amerakan bezi
neutral yansız, nört
neutral steam printing nötr buhar baskı
neutral steamer nötr buharlayıcı
neutralize yansızlaştırmak, nötrleştirmek,
neutron nötron
new yeni
nightclothes yatak kıyafeti
nightdress gecelik
nightgown gecelik
nightie gecelik
Nip point drafting Sıkıştırma noktalı çekim
Nip pressure tester Sıkıştırma basıncı ölçüm cihazı
nitrate nitrat
nitrate mordant nitrat mordanı
nitrate rayon nitrat ipeği
nitrating acid nitrat asidi
nitre güherçile
nitric acid nitrik asit
nitro dye nitro boyası
nitrocellulose nitroselüloz
nitrocellulose silk nitroselüloz ipeği
nitrogen azot
nitroso dye nitrozo boyası
no-carrier dyable taşıyıcısız boyanabilen
Noise level Gürültü yayılımı Gürültü emisyonu
noistening nemlendirme
non-crease finish buruşmazlık apresi
non-fading solmaz
non-iron buruşmaz, ütü istemez
non-ironfinishing ütü istemezlik apresi, buruşmazlık apresi
non-shring finish çekmezlik apresi
non-shrinking çekmez, çekmeye karşı dayanıklı
Non-shrunk filament Büzdürülmemiş filament
non-swelling şişmez, şişmeye karşı dayanıklı
non-swelling finish şişmezlik apresi
non-wetter ıslatıcı olmayan
noncreasing buruşmaz
noninflammable yanmaz
nonporous gözeneksiz
nonsaponifiable sabunlaşmaz
nonslip finish kaymazlık apresi, kaymazlık bitim işlemi
nontransparent saydam olmayan, saydamsız, opak
nonwoven nonwoven
nonwoven fabric nonwoven kumaş, dokusuz kumaş
norm norm
nozzle düze, meme, ağız
Nozzle Emiş borusu ağzı
Nozzle cleaning system Düze temizleme sistemi
nozzle sprinkling machine düzeli nemlendirme makinesi
nub nope
number numara, sayı rakam
Number of spindles Iğ sayısı
Numeric key Onlu tuşlar
Nut Bağlantı somunu
Nut Somun
nylon naylon
- O -
obsorbing power soğurma gücü
off-shade dyeing hatalı boyama
offset printing ofset baskı
offshade hatalı renk, renk farkı
oil yağ, yağlamak
Oil Yağ
Oil coil Yağ kangalı
Oil dip stick Yağ ölçme çubuğu
oil repelling yağ itici
oil silk yağa batırılmış ipek
oil stain yağ lekesi
Oil trough Yağ kanalı
oiled linen yağlı keten
oiled silk yağli ipek
old-fashioned modası geçmiş, esmi moda, demode
old-red process eski Türk kırmızısı yöntemi
old eski
old wool eski yün, kullanılmış yün
oleic acid oleik asit
oligomer oligomer
one-bath tek banyo, tek banyolu
one-bath black tek banyolu siyah, tek banyolu anilin siyahı
one-bath chrome dyestuffs tek banyoda krom boyarmaddesi
one-bath one-step process tek banyolu tek adımlı boyama
one-bath process tek banyolu yöntem, tek banyoda boyama
one-dip aniline black tek banyolu siyah, tek banyolu anilin siyahı
one-sided tek taraflı
One row of sliver cans Band hazırlama
onium dyestuff onyum boyarmaddesi
Online card On-line tarak makinesi
opaque saydamsız, donuk, opak
open-width açık halde
open-width bleaching açık halde beyazlatma, geniş ağartma
open-width desizing açık halde haşıl sökme
open-width dyeing açık halde boyama
open-width treatment açık halde muamele
open-width washing machine açık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi
open açık
opener açıcı
Opening angle Açılış açısı
Opening of the drafting system Açma (çekim sistemini)
Operating Data Window "Çalıştırma Verileri" ekranı
Operating hours Çalışma saatleri
Operating pressure Çalışma basıncı
Operating pressure monitor Çalışma basıncı gözleyici
optical optik, ışınsal
optical bleaching optik ağartma, optik beyazlatma
optical brightener optik ağartıcı, optik beyazlatıcı
optical brightening optik ağartma, optik beyazlatma
optical whitener optik ağartıcı, optik beyazlatıcı
oranga portakalrengi
orcein orsein
orcin(ol) orsin(ol)
order ısmarlamak, sipariş etmek
organdie organtin
organdy organtin
organic organik
organic chemistry organik kimya
organza organze
organzine organzin ibrişimi
oscillating expander salınımlı gerici, salınımlı açıcı
oscillating stretcher salınımlı gerici, salınımlı açıcı
osmosis geçişim, osmoz
oul soluble yağda çözünen
oulcloth muşamba
outer garments üst giyecekler
Outer housing Dış yuva
outline kontur
output verim; çıktı
Output card Çıkış kartı
Output module Çıkış mödülü
oval oval
oven fırın
overall iş önlüğü
overall reaction toplam tepkime, toplam reaksiyon
overalls tulum, iş elbisesi
overcoat palto
overdye üzerine boyamak
Overfeed Aşırı besleme
overflow taşmak
overheat aşırı ısıtmak
Overheated Aşırı sıcaklık
overlock seam overlok dikiş
overprint üst bask ı
oversaturation aşırı doyma
oversize çok büyük beden
overstretch aşırı germek
Overthrows Yıkılma (İpliğin bobin kenarından aşağıya doğru çekilmesi)
oxalate oksalat
oxalic acid oksalik asit
oxazin dyestuffs oksazin boyarmaddeleri
oxidation oksidasyon, yükseltgenme
oxidation base oksidasyon bazı
oxidation black oksidasyon siyahı
oxide oksit
oxidize yükseltgemek, oksitlemek
oxidizing agent yükseltgen madde
oxycellulose oksiselüloz
oxygen-free oksijensiz
oxygen oksijen
oxygen bleaching agent oksijen ağartma maddesi
ozon ozon
ozone bleach ozon ağartması, ozonla beyazlatma
- P -
pack paketlemek, ambalaj yapmak
package bobin; ambalaj
Package contact pressure Bobin temas basıncı
Package conveyor belt Bobin taşıma bandı
package dyeing bobin boyamacılığı
Package holder Bobin tutucu
Package lifter arm Bobin kaldırma donanımı
Package lifting Bobin kaldırma
Package winding Bobin sarımı
packthread ambalaj ipi, bağlama ipi, çuvaldız ipi
paco hair pako tüyü
pad-dry process fularlama-kurutma yöntemi
pad-jig dyeing pad- jig boyama
pad-roll method pad-roll yöntemi, emdirme, bekletme yöntemi
pad-steam process pad-steam yöntemi, emdirme-buharlama yöntemi
pad fular; fularlamak
pad jig fular jiger
padding fularlama
padding dye fularlama boyası
padding liquor fularlama banyosu, emdirme banyosu
padding machine emdirme makinesi, fular
padding mangle emdirme mmakinesi, fular
padding mangle with doctor blade rakkeli fular
paddle dyeing machine paletli yıkama makinesi
Padlock Asma kilit
Padlock Asma kilit
paint boya, boyamak
pair çift
Pair of pawls Kilit mandalı çifti
pale soluk, uçuk, mat, pastel
panne pan
panties kadın külotu, çocuk külotu
pantihose külotlu çorap
pantograph pantograf, tıpkıçizer
pants külot, don; pantolon
panty hose külotlu çarap
papain papain
paper kağıt
paraffin parafin
Parallel yarn spinning machine Paralel iplik eğirme makinesi
parchment parşömen
Parking position Park pozisyonu
partial kısmi
partial boiling yarı kaynatma
partial drying kısmi kuruma
partial pressure kısmi basınç
Partial weight release Kısmi serbest bırakma
particle parçacık
passage geçiş, pasaj
passive pasif
Password Şifre
Password Window "Şifre" ekranı
Paste pat
pastel pastel renk
patch yama; yamamak
patent leather rugan
patissium hydroxide potasyum hidroksit
pattern desen; patron; model
pattern card katalog
pattern shearing desenli makaslama
patterned desenli
Pawl Kilit pençesi
Pawl Şalt tırnağı
Pawl guide Kilit mandalı klavuzu
peanut protein fiber yerfıstığı proteini lifi
pectin pektin
Peg-tray Peg-Tray (Masura yerleştirme çubuğu tutacağı)
Peg-tray conveyor system Peg-Tray taşıma sistemi
Peg-tray cycles carried out Gerçekleştirilen Peg-Tray ritimleri
Peg-tray cycles to be carried out Gerçekleştirilecek Peg-Tray ritimleri
Peg Peg (Masura yerleştirme çubuğu)
Peg board "Peg" rafı
pekin pekin
pelt pösteki, post; işlenmiş deri
pelt wool post yünü
penetrate içine işlemek, içine girmek
penetrating power of the dye boyanın nüfuz etme gücü, boyama gücü
peptide peptit
perceh kumaş kontrol makinesi
perforated drum drier delikli tamburlu kurutucu
Perlon perlon
permanent sürekli, kalıcı
permanent crease kalıcı plise
permanent finish kalıcı apre
permanent hardness kalıcı sertlik, daimi sertlik
permanfanate permanganat
permeability geçirgenlik
permeable to water su geçirir
peroxide peroksit
perrotine printing perotin baskı
Persian carpet İran halısı
Persian lamb astragan kürk
Persigan rug İran halısı
perspiration terleme
petroleum petrol
petticoat jüpon, iç eteklik; kombinezon
phenol fenol
phenolplthalein fenolftalein
phosphate fosfat
phosphatize fosfatlamak
phosphonation fosfonasyon
phosphor fosfor
phosphorescence fosforışı, fosforesans
phosphorescent fosforlu
phosphoric acid fosforik asit
Photo-eye Işıklı bariyer
photo fotoğraf
photocell fotosel
photoengraving fotogravür
photolysis ışılbozunma, fotoliz
photon foton
phthalein ftalein
phthalocyanine dye ftalosiyanin boyası
physical fiziksel
pick temizlemek, ayıklamak
picker pamuk atma makinesi
Pictograph Piktograf
piece parça
piece dyeing parça halinde boyama
piece goods mensucat, dokuma
Piecing-up cycle Eğirme başlama peryodu
Piecing-up device İplik bağlama donanımı
Piecing-up starter Eğirme başlatıcı (PLYfiL)
Piecing-up wire İplik geçirme teli
pigment pigment, renkveren, pigmentlemek
pigment binding pigment bağlama
pigment dyeing method pigment boyama yöntemi
pigment dyestuff pigment boyarmaddesi
pigment padding process pigment emdirme yöntemi
pigment printing pigment baskı
pile tüy, hav
pile fabric havlı kumaş, tüylü kumaş
pile up katlamak, yığmak, istiflemek
pileless tüysüz
pileless finish tüysüz apre
piler istifleyici
Pillar Klavuz sütunu
pillow yastık
pillow lace kopanaki
pillowcase yastık kılıfı
pillowslip yastık kılıfı
pin topluiğne
pin chain iğneli taşıyıcı
pin spot puan
pin tuck dar ve süslü pli
Pin type face wrench Ön delik anahtarı
pin up iğnelemek
pincushion iğnelik, iğnedenlik
pink pembe
pinstripe ince çizgi
pipe boru
pipette pipet
piqué pike
pirn bobin
piston piston
Piston rod Piston kolu
Pivoted cylinder Salınım silindiri
Pivoting arm Sallanır (döner) çember
Place lubricated Yağlama yeri
plactic plastik
plaid ekose kumaş, kareli kumaş
plain düz, desensiz
Plain space (of the bottom rollers) (Alt silindirlerin) Ara bölge
plait kıvrım, pli, plise
plank keçeleştirmek
planking mahcine keçeleştirme makinesi
plant bitki; tesis, fabrika
plastisol plastisol
plate felting machine levhalı keçe makinesi
Plate separator Separatör plakası
plate singeing machine levhalı yakma makinesi
pleat kıvrım, pli, plise; pli yapmak
pleater plise makinesi
pleating machine plise makinesi
plesh pelüş
Plied yarn Katlı iplik
plucked wool post yünü, yolma yün
Plug-in card Takma (kart)
Plug-in slot Takma yarığı
Plug-in slot Soket
Plus button Artı düğmesi
Ply yarn PLY iplik
Plybox PLYBox
Pneumatic cylinder Pnömatik silindir
Pneumatic cylinder Pnömatik silindir
Pneumatic cylinder for drive roller Pnömatik yay
Pneumatic unit Pnömatik ünite
pocket cep
point of break kopma noktası
Pointed adapter Sivri ağızlı parça
polar kutupsal, polar
polar bond polar bağ
polar group polar grup
pole kutup
polish cilalamak, parlatmak
polishing machine parlatma makinesi, cila makinesi
polo neck balıkçı yaka
polpropylene fibre polipropilen lifi
polyamide poliamit
polychromatic polikromatik, çok renkli
polychrome çok renkli
polychrome printing çok renkli baskı
polychromy çok renklilik
polycondensation polikondansasyon
polyester polyester
polyester fibre polyester lifi
polygenetic poligenetik
polygenetic dyestuff poligenetik boyarmadde
polymer polimer
polymerization polimerizasyon
polymerize polimerleştirmek
polymerizing machine kondensasyon makinesi, polimerizasyon makinesi
polyolefine fibre poliolefin lifi
polypeptide polipeptit
polystyrene polisitren
polyurethane poliüretan
polyvalent çokdeğerlikli, polivalan
polyvinyl polivinil
polyvinyl acetate polivinilasetat
polyvinyl alcohol polivinilalkol
polyvinylidene poliviniliden
polyvinylidene chloride polivinilidenklorür
pongee ponje
poplin poplin
porcupine iğneli vals
pore gözenek
porosity gözeneklilik
porous gözenekli
Portable brake Taşınabilir el freni
position durum; yer
Position of the operator Operatör pozisyonu
positive electron pozitif elektron
positivi artı, olumlu
positron pozitron, pozitif elektron
postboarding art fiksaj
potash potas
potassium potasyum
potassium bicarbonate potasyum bikarbonat
potassium carbonate potasyum karbonat
potassium chloride potasyum klorür
potassium chlorite potasyum klorit
potassium cyanide potasyum siyanür
potassium ferricyanide potasyum ferrisiyanür
potassium ferrocyanide potasyum ferrosiyanür
potassium lodide potasyum iyodür
potassium thiocyanate potasyum rodanü
potato starch patates nişastası
potential potansiyel
potential energy potansiyel enerji
Potentiometer Potansiyometre
pouch cep
powder toz
power güç, kuvvet
power station enerji santrali
Power supply Enerji temini
Power supply Enerji temini
Power switch Devre kesici
poynosic fibre polinozik lif
prayer rug seccade, namazlık
Pre-shrunk filament Önceden büzdürülmüş filament
preboarding ön fiksaj
precipitant çökeltme maddesi
precipitate çökeltmek; çökelmek; çökelti
precipitation çökeltme, çökelme
precipitation bath çöktürme banyosu
Precision gauge Ölçüm şablonu
Precision screw Ayarlı civata
predry ön kurutma yapmak
predrying ön kurutma
preheating ön ısıtma
preliminary ilk, ön
preliminary bleach ön beyazlatma
preliminary finish ön apre
preliminary mordanting ön mordanlamak
preliminary scouring ön yıkama
premordan ön mordanlamak
preparation hazırlama
preparatory dyeing zemin boyama
preparatory finish hazırlık apresi, ön apre
preparatory work hazırlık çalışması, ön çalışma
prepare hazırlamak
prepare the bath banyoyu hazırlamak
preprint ön baskı
prescription reçete
preservative koruyuvu madde
presetting ön fiksaj
preshrunk ön çektirilmiş
press pres; sıkmak; ütülemek
pressing machine ütü makinesi
pressure basınç
pressure ager basınçlı buharlayıcı
pressure cooker basınçlı pişirici, otoklav
pressure dryer basınçlı kurutucu
pressure dyeing basınçlı boyama
Pressure gauge Manometre
Pressure monitor Basınç gözleyici
pretreatment ön işlem
preventive koruyucu
prewashing ön yıkama
price fiyat
prification arıtma, temizleme
primary birincil, primer
primary colour ana renk
prime the bath banyoyu güçlendirmek
print baski; emprime, basma kumaş; basmak; kumaşa desen yapmak
print back cloth basma altı, astar bezi, blanket
print paste baskı boyası
print Works basmahane, basma atölyesi
printed calico pamuklu basma
printed fabric basma kumaş
printed material emprime kumaş, basma kumaş
printer's blanket astar bezi, basma altı, blanket
printer's felt astar bezi basma altı, blanket
printign block baskı bloğu, el baskı kalıbı
printing baskı boyası
printing area baskı yüzeyi, baskı alanı
printing auxiliary baskı yardımcı maddesi
printing blanket baskı blanketi
printing car baskı arabası
printing cylinder baskı silindiri
printing design baskı deseni
printing from plates al baskısı
printing gum baskı kıvamlaştırıcısı
printing machine baski makinası
printing method baskı yöntemi
printing mould baskı bloğu, el baskı kalıbı
printing paste baskı patı
printing pattern baskı deseni
printing roller baskı silindiri, baskı valsi
printing screen baskı şablonu
printing stencil baskı şablonu
printing technique baskı tekniği
printing thickener baskı kıvamlaştırıcısı
process işlem, yöntem, süreç; işleme tabi tutmak
process water işletme suyu, sanayi suyu
Processor card İşlemci kartı
Processor module İşlemci modülü
produce üretmek, yapmak
product ürün, mahsul
production üretim
productive verimli
productivity verimlilik
profiled fibre profilli lif
program(me) program
Programmable logical control PLC (Programlanabilir Hafızalı Kumanda)
Programme Program
proof prova baskı, deneme baskısı
Proper use of the machine Kurallara uygun kullanım
property özellik
proportion oran
protease proteaz
protect korumak
protection koruma
Protection screen Koruyucu elek
protective koruyucu
Protective cap Koruyucu kapak
protective clothes koruyucu iş elbisesi
protective colloid koruyucu koloit
protective effect koruyucu etki
protective finish koruyucu apre
protective layer koruyucu tabaka
protein protein
protein fibres protein lifleri
proton proton
Proximity switch Yaklaştırma sensörü
Proximity switch Yaklaşım sensörü
Proximity switch Yoklayıcı
prtinting table baskı masası
prunella karamandola
prunelle karamandola
prunello karamandola
prussiat acid prusik asit
prussiate aniline black prisuat siyahı
puality control kalite kontrolü
pucker kırışık, buruşukluk; büzgü; kırışmak, buruşmak
puff büzgülü yer, kabarık yer
puffsleeve kabarık kol, kabarık yen
pull prova baskı, deneme baskısı
Pull cord Çekme kordonu
Pull cord Kordon (imdat kapama)
Pulley Kasnak, disk, sarım dişlisi, makara
pullover süveter
pulverization püskürtme
pulverize püskürtmek
pulverizer püskürtücü
pump pompa
pure arı, saf, katıksız
pure linen saf keten, has keten
pure silk saf ipek, has ipek
pure wool saf yün
purify arıtmak, temizlemek
purl ters iğne; ters örgü yapmak
purple mor
Push button Buton, basmalı buton
putassium antimonyl tartrate potasyum antimonil tartrat
pyjamas pijama
pyrazolone dyes pirazolan boyaları
pyrolysis piroliz
- Q -
qualitative nitel
qualitative analysis nitel çözümleme, kalitatif analiz
quality nitelik, kalite
quantitative nicelik, kantitatif
quantitative analysis nicel çözümleme, kantitatif analiz
quantity nicelik, miktar
Quantity of grease Gres yağı miktarı
Quantity of oil Yağ miktarı
quartz kuvars
quartz fibre kuvars lifi
quetch sıkmak
quetching roller sıkma silindiri, sıkma merdanesi, sıkma valsi
quick bleach hızlı ağartma, hızlı beyazlatma
quick lime sönmemiş kireç
quicksilver cıva
quill bobin
quilt yorgan
quilting yorgancılık; yorganlık malzeme
- R -
fradiation ışınım, radyasyon
radiator radyatör
radical kök, radikal
radioactive radyoaktif, ışınetkin
radioactiviyt radyoaktivite, ışınetkinlik
radius yarıçap
raffia rafya
rag paçavra, bez parçası, kumaş parçası
Rail Çalışma rayı
Rail/bar Ray
rain yağmur
rain test yağmurlama deneyi
raincoat yağmurluk, trençkot
rainproof yağmur geçirmez
raise tüylendirmek, şardonlamak
raised brushed finish fırçalanmış tüylü apre
raised fabric tüylendirilmiş kumaş
raising tüylendirme, şardonlama
raising machine tüylendirme makinesi
raising oil şardon yağı
raising roller tüylendirme silindiri
raising waste tüylendirme telefi, şardon döküntüsü
ramie rami
ramie fibre rami lifi
Ramp Rampa
rapid çabuk, hızlı
rapid ager çabuk buharlayıcı, hızlı buharlayıcı
rapid bleaching hızlı ağartma, hızlı beyazlatma
rapid steamer çabuk buharlıyıcı, hızlı buharlayıcı
rapier loom kancalı dokuma tezgahı, şişli dokuma tezgahı
Ratchet gear Tırnak dişlisi
rate hız
rate of absorption emme hızı, absorpsiyon hızı
rate of dyeing boyama hızı
rate of feed besleme hızı
rate of reaction reaksiyon hızı, tepkime hızı
ratine ratine etmek
ratiné ratine etmek
raw ham
raw cotton ham pamuk
raw hemp ham kenevir
raw hide ham deri
raw material hammadde
raw silk ham ipek
raw wool ham yün, yağıltılı yün
ray ışın
rayon suni ipek, yapay ipek
react reaksiyona girmek
reaction tepkime, reaksiyon
reaction accelerator tepkime hızlandırıcı, reaksiyon hızlandırıcı
reaction chamber tepkime odası, reaksiyon odası
reaction rate tepkime hızı, reaksiyon hızı
reaction time tepkime süresi, reaksiyon süresi
reaction velocity tepkime hızı, reaksiyon hızı
reactive reaktif, tepkin
reactive dyestuff reaktif boyarmadde
reactor tepkime kabı, reaktör
ready-made hazır, konfeksiyon
ready-made clothes hazır elbise
ready-made clothing hazır giyim
ready for sewing dikime hazır
ready for use kullanıma hazır
ready to wear giymeye hazır, konfeksiyon
reagent ayıraç, miyar
real gerçek, has
rebatch sargı aktarmak
receptivity for dyes boyanabilirlik, boya alma yeteneği
Recess Girinti (Girintisiz silindir = İçi dolu silindir)
Recessed apron top roller Apron üst silindiri (girintili)
reclaim geri kazanmak, rejenere etemk
reclaimed wool eski yün, kullanılmış yün
recover geri kazanmak
recovery geri kazanma
recuperate geri kazanmak, rejenere etmek
recuperation geri kazanma
red kırmızı
reduce indirgemek
Reduced yarn evacuation speed Azaltılmış iplik boşaltma hızı
reducing agent indirgen
reduction indirgeme, redüksiyon
reduction bleaching indirgemeli ağartma, indirgen ağartma, indirgen beyazlatma
reduction discharge indirgeme aşındırması
reduction of print pastes açma, küpür
reduction paste açma patı
reductive indirgeyici
redye üzerine boyamak, yeniden boyamak
reed gücü
reel bobin, makara; rolik sarmak
reel off rolik çözmek
Reference point Referans noktası
refraction kırılım, kırılma
refractive index kırılım indisi
refractometer kırılımölçer, refraktometre
regain yeniden kazanmak
regenerate yeniden kazanmak, rejenere etmek
regenerated cellulose rejenere selüloz
regular düzgün, düzenli
reject ıskarta mal
relative density bağıl yoğunluk
relative humidity bağıl nem
Relay Röle
Release button Kilit açma düğmesi
Release spring Yaprak yay
relief printing kabartma baskı, rölyef baskı
rellef kabartma, rölyef
Reloading station Yeniden yükleme istasyonu
removal çıkarma, giderme
removal of stain leke çıkarma
removal of water su çıkarma, su giderme
remove çıkarmak, gidermek
Remove Çıkarma
remove stains leke çıkarmak
rep rips
repair rapor
repeated washing at the boil tekrarlı kaynar yıkama
repel itmek
repellent itici
replenishing liquor takviye banyosu
repp rips
reprint yeniden basmak
reproduction röprodüksiyon
reps rips
research araştırma
reserve printing rezerve baskı
reserving agent rezerve maddesi
residue artık, tortu
resin reçine
resin resist reçine rezervesi
resin soap reçine sabunu
resinate reçine sabunu
resinify reçineleşmek, reçineleştirmek
resist-dye rezerve boyamak
resist effect rezerve etkisi
resist paste rezerve patı
resist printing rezerve baskı
resistance direnç
resistance to acids asit haslığı
resistance to ageing buharlama haslığı
resistance to oxidation oksidasyon haslığı
resistance to rubbing sürtünme haslığı
resistance to steaming buharlama haslığı
resistance to swelling şişme haslığı
resistant to ageing buharlama haslığı
resistant to boiling kaynatmaya karşı has
resistanto to shrinking çekmeye karşı has
resisting agent rezerve maddesi
result sonuç
resultant bileşke
ret havuzlamak (keten)
retard geciktirmek, yavaşlatmak
retarder geciktirici, retarder
retarding agent geciktirici madde
retarding and levelling agent geciktirme ve düzgünleştirme maddesi
retouch rötuş yapmak
retting havuzlama
Return tension pulley Geri dönüş gerdirme makarası
reverse side arka yüz, ters yüz
reversible tersinir; çift yüzlü
reversible fabric çift yüzlü kumaş
reversible printing machine dubleks baskı makinesi
Reversing bracket Çevirme açısı
Reversing point Geri dönüş noktası
Reversing the travel direction Hareket yönünün değişmesi
revolution counter takometre, devir sayacı
room temperature oda sıcaklığı
rib kumaşta çıkıntılı yol
ribbon kurdele, şerit
Ribboning Kuşak oluşumu
riffle calender yivli kalandır, şıraynır kalandırı, saten kalandırı
right side kumaş yüzü
rigid sert, katı
Ring Işaret bileziği, bilezik
Ring diameter Bilezik çapı
Ring rail Bilezik sehpası, bilezik rayı
Ring Rail Movement Data Window "Bilezik Sehpası Hareketi Verileri" ekranı
Ring rail position Bilezik sehpası pozisyonu
Ring Rail Service Operation Window "Bilezik Sehpası Servis Çalışması" ekranı
ring spinning frame halkalı iplik makinesi
Ring spinning machine Ring iplik makinası
Ring Spinning Machine Functions Window "Ring İplik Makinesinin Fonksiyonları" ekranı
Ring Spinning Machine Options Window "Ring İplik Makinesi Opsiyonları" ekranı
Ring Spinning Machine Timing Window "Ring İplik Makinesini Zamanlama" ekranı
Ring spinning spindle Ring eğirme iği
Ring traveller Kopça
RingCan / Core Yarn Device Data Window "RingCan / Core İplik Donanımı Verileri" ekranı
rinse çalkalamak, durulamak
rinsing bath çalkalama banyosu
rinsing machine çalkalama makinesi
ripe olgun
ripening process olgunlaştırma işlemi
ripple keten tarağı
Rocker Basma butonlu anahtar
rocket roket
rocket bobbin roket bobin
rod teaseling machine sopalı şardon makinesi
roll silindir, vals, merdane; sarmak; silindirden geçirmek
roller silindir, vals rolik, merdane
Roller Silindir
roller ager termo bekletme odacığı
roller gin silindirli çırçır makinesi, roller-gin
roller mangle silindirli sıkma sistemi
roller milling machine silindirli dinkleme makinesi
Roller picker Topak yakalama cihazı
roller polishing machine rulolu parlatma makinesi
roller printing rulo baskı, silindirli baskı
roller printing machine rulo baskı makinesi
Roller setting Ekartman aralığı, silindir aralığı
Roller stand Silindir bağlanma standı
Roller stand section Bağlama standı alanı = aradaki mesafe
Roller stand tube Silindir bağlama standı borusu
Roller without recess İçi dolu silindir, taşlama silindiri
rolling calender yuvarlatmalı kalandır
Room conditions Çevre koşulları
room temperature oda sıcaklığı
rope halat, ip, sicim
rope dyeing halat halinde boyama
rope factory halat fabrikası
rope guider halat kılavuzu
rope mangle halat sıkma makinesi
rope opener halat açıcı
rope padding mangle halat emdirme makinesi
rope scuther halat açıcı
rope soaper halat yıkama makinesi
rope swueezer halat sıkma makinesi
rope washer halat yıkama makinesi
rotary dyeing machine tamburlu boyama makinesi
rotary furnace döner fırın
rotary press oluklu pres, silindirli pres
rotary screen printing rotasyon film baskı, rotasyon baskı
rotary washing machine tamburlu yıkama makinesi
rough kaba
rove yarı bükülmüş iplik; bükmek (iplik); taramak (yün)
Roving Fitil
Roving bobbins Fitil bobinleri
Roving frame Fitil makinesi
Roving guide Fitil klavuzu
Roving guide at the back Giriş fitil klavuzu
Roving guide bar Fitil klavuz rayı
Roving guide bar Fitil klavuz kolu
Roving stop device Fitil durdurma tertibatı
rubber kauçuk
rubber blanket kauçuk blanket
rubber thread lastik iplik
rubberized cloth kauçuklanmış kumaş
rubbing fastness sürtünme haslığı
ruche dantel süsü
ruddle aşıboyası
ruffle kırma yapmak, büzgü yapmak
rug kilim, keçe, küçük halı
rule kural
Ruler Cetvel
run-proof kaçmaz
run pasaj, çorap kaçığı
run off sağmak, rolik açmak
Running in of travellers Kopçanın alıştırılması
Running of the belt Kayış hareketi
Running yarn İplik akışı
Russia leather sahtiyan, Rus meşini
rust pas
rust preventing agent pas önleyici madde
rust stain pas lekesi
rustproof paslanmaz
- S -
sable samur kürk
sack torba, çuval
sacking çuval bezi, çul
sackloth çuval bezi, çul
sacld haşlamak
sad koyu, donuk
Saddle Sele
safety emniyet, güvenlik
safety belt emniyet kemeri
Safety boots Güvenlik ayakkabısı
Safety device Güvenlik donanımı
Safety equipment Koruyucu ekipman
Safety gloves Koruyucu eldiven
Safety goggles Koruyucu gözlük
Safety helmet Koruyucu kask
Safety instructions Güvenlik talimatı
Safety link Güvenlik zinciri
Safety stop Emniyet duruşu
Safety switch Güvenlik şalteri
safety valve emniyet supabı
sailcloth yelken bezi
sal ammoniac nişadır, amonyum klorür
salicylic acid salisilik asit
salt tuz
salt out tuzla çöktürmek
sample örnek, numune; örnek almak
sandal sandal, sandalet
sanforizing sanforizasyon
saponification sabunlaşma
saponify sabunlaşmak, sabunlaştırmak
sateen saten taklidi pamuklu kumaş
satenet(te) satine
satin saten
satin duchesse saten düşes
satin finish atlas perdahlı, ince perdah
satin stitch nakışta sarma işi
saturate doyurmak, emdirmek
saturated doymuş, doygun
saturated steam doygun buhar, doymuş buhar
saturation doyma
saturation poin doyma noktası
saturation value doyma değeri
saw testere
saw gin testereli çırçır makinesi, saw-gin
sbuction speed emme hızı
scalding vat kaynatma, hazlama kazanı
scale ölçek
Scale Skala, Kadran
scales terazi
scallop fisto; fisto yapmak
scarf atkı, eşarp, kaşkol
schappe silk kamçıbaşı, şap ipeği, floret ipeği
schappe silk yarn şap ipliği
Schreiner finish ipek apresi
schreinerize ipekt efekti vermek
scorch yakmak, alazlamak
scour pişirmek; yıkamak, yağını gidermek
scour for wool yün temizleme maddesi
scouring apparatus yıkama makinesi
scouring boiler pişirme kazanı
scouring liquor pişirme çözeltisi
scouring loss pişirme kaybı
scraper rakle, sıyırıcı
scraping knife rakla bıçağı, sıyırma bıçağı
screen şablon
Screen Filtre eleği, gözenekli yüzey
screen printing serigrafi, film baskısı, şablon baskısı
screen printing machine film baskı makinesi
screen varnish şablon lakı
Screw Bağlantı civatası, tesbit civatası, sıkıştırma civatası, civata, vida
Screw driver Tornavida
scroop avivaj yapmak, yumuşatmak
scroop finish hışırtılılık apresi
scrooping avivaj
scroopy feel hışırtılı tutum
scroopy handle hışırtılı tutum
scrum köpük; köpüklenmek
scutch ditmek, etmak, döverek kabartmak (pamuk, ipek); döverek temizlemek (keten)
scutcher ditme makinesi, lifleme makinesi
sdignüerirg with oil zeytinyağı avivajı
sealskin fok derisi, fork kürkü
seam dikiş, dikiş yeri; dikmek
seatshirt tişört
seawater deniz suyu, tuzlu su
seawater fastness deniz suyu haslığı
secondary ikincil
secondary colour karışım rengi
seconds ıskarta mal, tapon mal, defolu mal
sediment tortu, çökelti
sedimentatiton tortulaşma, çökelme
seed tohum; çekirdek
seed capsule çekirdekkapsülü
seed fibre çekirdek lifi
Selector switch Komütatör anahtar
self-acting self-acting
self-coloured tek renkli; kendi renginde
self-oxidation özyükseltgenme, kendiliğinden yükseltgenme
selfactor mule selfaktör
selvage kenar, kumaş kenarı
selvedge kenar, kumaş kenarı
selvedge cutter kenar kesici
selvedge guide kenar kılavuzu
selvedge printing kenar baskısı
selvedge printing machine kenar baskı makinesi
selvedge spreader kenar açıcı
selvedge trimming machine kenar düzeltme makinesi
semi- yarı
Semi-automatic operation Yarım otomatik çalışma konumu
semi-feltn raising machine yarı keçeleştirme şardon makinesi
semi-finished yarı mamul
semi-worsted yarn yarı gamgarn iplik
semiconductor yarı iletken
semicontinuous yarı kesiksiz
semipermeable yarı geçirgen
semitransparent yarı saydam
Sensing of lower yarn end Alt iplik yoklama
Sensing of vacuum Vakum yoklama
sensitive duyarlı, hassas
sensitive to air havaya karşı duyarl ı
sensitive to light ışılduyarlı, ışığa karşı duyarlı
sensitivity duyarlık
Sensor Proximity switch Yoklayıcı
separate ayrı; ayırmak
Separating sheet Ayırıcı sac
separation ayırma, ayrılma
separator ayırıcı, separatör
sequestering agent kompleks yapıcı
serge serj, ince şayak
sericin ipek zamkı, serisin
sericulture ipekçilik
Service actions Servis işlemleri
Service mode of operation Servis çalışması
Service mode of operation of the doffer Takım değiştiricinin servis çalışması
Service switch Servis şalteri
Service trolley Servis arabası
set fikse etmek
set of warp çözgü sıklığı
Setting angle Ayar açısı
Setting chart Ayar tablosu
Setting gauge Ayar şablonu
setting machine fiksaj makinesi
Setting pulley Ayar makarası
Setting ring Ayar halkası
setting zone fiksaj alanı
Settings by BCD switches BCD şalteri üzerinden ayar
sew dikmek
sewing dikiş, dikim
sewing machine dikiş makinesi
sewing machine needle dikiş makinesi iğnesi
sewing machine oil dikiş makinesi yağı
sewing silk ibrişim
sewing yarn dikiş ipliği
shirt-blouse şömizye
sodium cellulose sodyum selüloz
Spindle base Iğ alt kısmı
Start of final spinning phase Nihai eğirme aşaması başıcı
sulphite cellulose sülfit selülozu
Shackle (Padlock) Pranga (Asma kilit)
shade renk tonu, nüans; nüanslamak
shading nüanslama
shading dye nüanslama boyası, tonlama boyası
Shaft Mil Şaft
Shaft bearing Mil yatağı
Shaft encoder Döner sensör
Shaft length Mil parçası
shammy leather güderi
shantung şantuk
shape biçim, şekil
sharpnees keskinlik, netlik
shear kırkım; kırkmak, makaslamak, tıraş etmek
shearing kırkım, kırpma
Shearing head Kesme başlığı
Shearing head drive Traşlama başlığı tahriği
Shearing head motor Traşlama motoru
Shearing knife Kesme bıçağı
shearing machine makaslama makinesi, makas makinesi
sheen parlaklık, parıltı
sheep's wool koyun yünü
sheep-dip koyun parazitlerini öldürmek için hazırlanan sıvı
sheep koyun
sheep shearing koyun kırpımı
sheepskin pösteki, koyun postu
sheet yatak çarşafı
Shetland wool şetland yünü
Shift counter combination Vardiya sayacı kombinasyonu
Shift data memory Vardiya bilgi hafızası
Shift Memory Window "Vardiya Hafızası" ekranı
Shift Start Window "Vardiya Başıcı" ekranı
shiny havsız
shirt-blouse şömizye
shirt-front kolalı gömlek göğüslüğü
shirt gömlek
shirting gömleklik kumaş
shitwaist şömizye bluz
shock cooling ani soğutma, şok soğutma
shock drying ani kurutma, şok kurutma
shoe ayakkabı
Short-circuit Kısa devre
short-fibret kısa lifli
short kısa
short circuit kısa devre, kontak
short festoon drier kısa askılı kurutucu
Short staple fibres Kısa stapelli lif
shorts şort, kısa pantolon
shot şanjan, yanardöner
shot cloth yanardöner kumaş, şanjan kumaş
shot effect yanardöner görünüm, şanjan efekti
shot silk şanjan ipek, yanardöner ipek
shot taffeta tafta şanjan
shoulder bag omuz çantası
showerproof su iticilik özelliği vermek, su geçirmez yapmak
shrink küçülmek, çekmek, daralmak
shrinkage küçülme, çekme
shrinkage in length boyuna çekme
shrinkage in width enine çekme
shrinkage measuring device çekme ölçüm aleti
shrinking küçülme, çekme, büzülme
shrinking apparatus çektirme aygıtı
shrinking effect çektirme etkisi
shrinking machine çektirme makinesi
shrinkproof çekmez, büzülmez
shrinkproof finish çekmezlik apresi
shuttle mekik
shuttle box mekik kutusu
shuttle change mekik değiştirme
shuttle eye mekik gözü
shuttle spindle mekik iği
sieve elek, elemek
sighting colour işaretleme boyas ı
Signal Sinyal
Signal light Sinyal lambası
silicion finish silikon apresi
silicon silisyum
silicon elastomer silikon elastomeri
silicone silikon
silk ipek
silk bath ipek banyosu
silk cotton kapok
silk finish ipek apresi
silk gauze ipek gazı bezi
silk gloss ipek parlaklığı
silk gum ipek zamkı, serisin
silk hat silindir şapka
silk industry ipekçilik sanayi
silk luster ipek parlaklığı
silk noil buret (ipeği)
silk plush ipek pelüş
silk screen printing serigrafi
silk scroop ipek tutumu
silk stocking ipek kadın çorabı
silk thread ibrişim
silk velvet ipekli kadife
silk waste deşe ipek, hurda ipek
silk weighting ipek şarjı, ipek ağırlatırma
silk yarn ipek iplik
silken ipekli
silkworm ipekböceği
silkworm breeding ipekböcekçiliği
silky ipek gibi
simili mercerizing taklit merserize yapma
simultaneous eşanlı, simultane
singe yakmak, alazlamak
singeing machine yakma makinesi
single-bath tek bayno, tek banyolu
single-bath dyeing tek banyoda boyama
single-colour tek renkli
single tek
Single cycle Tek ritim
single phase printing process tek fazlı baskı yöntemi
single shade tek renk
Single yarn Tek kat iplik
sink batırmak, daldırmak
sisal (hemp) sisal
size ölçü, boyut; beden, numara; haşıl
size application haşıllama
size lubricant haşıl yağı
size mixer haşıl karıştırıcı
size take-up haşıl alışı
sizing agent haşıl maddesi
sizing assistant haşıl yardımcı maddesi
sizing liquor haşıl banyosu
sizing machine haşıl makinesi
sizing oil haşıl yağı
sizing roller haşıllama silindiri
sizing room haşıllama odası
skim köpüğünü almak
skin post, pösteki; deri
skin wool tabak yünü, post yünü
skintight bedeni sımsıkı saran
skirt etek, eteklik
skirting etek yapağısı, bacak yapağısı
skying doctor havada rakle
slaked lime sönmüş kireç
slash yırtmaç; yırtmaç açmak; haşıllamak
slasher-sizer haşıl makinesi
slasher haşıl makinesi
slashing machine haşıl makinesi
slashing product haşıl
sleeve elbise kolu, yen
slide kaymak
Sliding block Kulis taşı
Sliding gauge Ölçü sürgüsü
slip kombinezon
Slip drafting Kayma çekimi
slipper terlik
sliver bant, şerit
Sliver Cer bantı, band
Sliver conveyor system Band taşıma sistemi
Sliver evacuation system Band boşaltma sistemi
Sliver feed Band besleme
Sliver feed stop Band beslemeyi durdurma
Sliver feed system Fitil besleme
Sliver guide pulley Fitil klavuz kasnağı
Sliver stop Sarma duruşu
Sliver stop lever Fitil durdurma segmenti
Sliver trumpet Band hunisi
slop-pad fularlamak
Slot Manşon yüzeyi
Slot Uzun delik
slow yavaş
slub yumru, düğüm
Slub equipment (Flammgarn) Fantazi iplik donanımı
small küçük, ufak
smell kokmak
smock iş önlüğü, önlük
smoke duman
smooth düz, düzgün; düzelmek; düzeltmek
smoothing iron ütü
smudge lekelemek, kirletmek
snag-free finisih tel kaçmazlık apresi
snag delik
Snap switch Rotatif anahtar, döner düğme
Snarl preventing clutch Kıvırcıklaşma önleyici kavrama
soak ıslatmak, emdirmek
soap sabun; sabunlamak
soap bath sabun banyosu
soap delustering sabunla matlaştırma
soap milling sabunlu dinkleme
soaping sabunlama
soaping machine sabunlama makinesi
soapstone sabuntaşı
soapsuds sabun köpüğü
soapy sabunlu
soapy liquor sabun çözeltisi
soapy lye sabun çözeltisi
sock kısa çorap
soda soda
soda soap sodyum sabunu, sert sabun
sodium sodyum
sodium acetate sodyum asetat
sodium bicarbonate sodyum bikarbonat
sodium bisulphate sodyum bisülfat
sodium bisulphite sodyum bisülfit
sodium carbonate sodyum karbonat
sodium cellulose sodyum selüloz
sodium chlorate sodyum klorat
sodium chloride sodyum klorür
sodium chlorite sodyum klorit
sodium hypochlorite sodyum hipoklorit
sodium hyroxide sudkostik, sodyumhidroksit
sodium nitrite sodyum nitrit
sodium peroxide sodyum peroksit
sodium silicate sodyum silikat
sodium stannate sodyum stanat
sodium sulphate sodyum sülfat
sodium sulphide sodyum sülfür
soft yumuşak
soft soap arapsabunu
soft water yumuşak su
soften avivaj yapmak, yumuşatmak
softener yumuşatıcı
softening agent yumuşatma maddesi
softening point yumuşama noktası
soil-repellent kir itici
soil kir, leke; kirletmek, lekelemek
soil burying test toprakta çürüme deneyi
soil carrier kir taşıyıcı
solid katı; sağlam
solid matter katı madde
solubility çözünürlük
solubilize çözündürmek
solubilizing agent çözme maddesi
soluble çözünür
solution-dyed çözelti halindeyken boyanmış
solution çözelti
solvent çözücü, çözgen
solvent dyeing çözülü boyama
solvent fastness çözücü haslığı
solvent reclamation çözücü geri kazanımı
soupla silk suple ipeği
sour asitlendirmek
source kaynak
souring bath asitleme banyosu
soutache sutaşı
spandex fibre elastan
Spanish dagger fibre pita lifi
Spanner Çatal anahtar, altı köşeli anahtar
spare part yedek parça
spark kıvılcım
special özel
Special equipment Özel donanım
special finish özel apre
specific özgül
specific gravity özgül ağırlık
specific heat özgül ısı
specimen örnek, numune
speed hız
Speed sensor Devir sensörü
spent Iye atık çözelti; kullanılmış çözelti
Sphero-point spinde ....'li yuvarlak iğ yatağı
spin eğirmek, bükmek, iplik yapmak
spin dryer santrifüjlü çamaşır kurutma makinesi
spin its cocoon kozasını örmek
spindle
Spindle
Spindle base Iğ alt kısmı
Spindle bearing Iğ yatağı
Spindle bearing İğ yataklama
Spindle blade Iğ gövdesi
Spindle box Balon kutusu
spindle brake iğ freni
Spindle brake Iğ freni
Spindle cutter İğ bıçağı
Spindle drive İğ tahriği
Spindle drive motor İğ tahrik motoru
Spindle gauge Iğler arası mesafe
Spindle insert İğin yerine oturtulm